Veiks aizsardzības pasākumus septiņiem dižkokiem Valmieras novadā

Kaņepju ozols

Latvijas Vides aizsardzības fonds projektu konkursā aktivitātē “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi” atbalstījis Valmieras novada pašvaldības iesniegto projektu “Apsaimniekošanas pasākumi dabas pieminekļu – dižkoku saglabāšanai Valmieras novadā”.

Lai saglabātu un aizsargātu dižkokus, veiks atbilstošus dzīvotspējas uzlabošanas pasākumus, veicinot piemērotus apstākļus biotopu un sugu dzīvotņu ilgtspējīgai pastāvēšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

Projekta ietvaros, pēc sertificēta arborista atzinumiem, tiks veikti kopšanas darbi septiņiem Valmieras novada dižkokiem: Kaņepju dižozolam Jērcēnu pagastā, Rietekļa paeglim Valmieras pagastā, Skujiņu ozolam Plāņu pagastā, Kokmuižas ozolam Kocēnos, Grantskalnu ozolam Kocēnu pagastā, Rūtiņu kļavai Trikātas pagastā un Staišas ozolam Ēveles pagastā. Galvenie darbi – dižkoku vainagu sakopšana, izzāģēti, saīsināti vai retināti sausie zari, veikta ievietoto saišu pārbaude, nomaiņa un jaunu uzstādīšana. Pie Kaņepju dižozola, Rietekļa paegļa un Rūtiņu kļavas uzstādīs arī jaunus informācijas stendus, nomainot vecos, savu laiku nokalpojušos.

Dižkoks uztverams kā patstāvīga ekosistēma un ir dzīves telpa daudzām retām un apdraudētām zīdītāju, putnu, kukaiņu un sēņu sugām. Dižkokiem ir liela nozīme vispārējās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un daudziem no tiem arī kultūrvēstures vērtība. Dižkoks un tā tuvākā apkārtne ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, jo aizsargājams ir ne tikai pats koks, bet arī teritorija zem koka vainaga. Koks dižkoka statusu iegūst, sasniedzot vienu no diviem kritērijiem – apkārtmēru vai augstumu.

Latvijā reģistrētie dižkoki atrodami dabas datu sistēmā OZOLS, tajā atrodami vairāk kā 11 500 dižkoki un ik gadu šis skaitlis papildinās par gandrīz 1000 jauniem dižkoka statusam atbilstošiem kokiem. Pieteikt jaunu dižkoku iespējams Dabas aizsardzības pārvaldes veidotajā interaktīvajā sistēmā ŠEIT. Valmieras novadā šobrīd apzināti gandrīz 900 aizsargājami koki.

Projekta kopējās izmaksas ir 8376,50 EUR, no tiem 7539,00 EUR Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums un 837,50 EUR pašvaldības ieguldījums. Projektu plānots īstenot līdz 2024.gada aprīlim.

lvaf-logo