Circular Economy makerspace (Circular spaces)

Circular Economy makerspace (Circular spaces)

Projekta logo:
Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Projekta partneri:Projekta partneri:
Valmieras novada pašvaldība (galvenais projekta partneris) (Latvija)
– Ventspils Augsto tehnoloģiju parks (Latvija)
Valmieras Attīstības aģentūra (Latvija)
– Kauņas zinātnes un tehnoloģiju parks (Lietuva)
– Lietuvas inovāciju centrs (Lietuva)
– Creator Makerspace (Norvēģija)
– Maker (Dānija)
– Wildau Tehniskā augstskola (Vācija)
Asociētie partneri:
– Brandenburg Capital GmbH (Vācija)
– Lukenvaldes pilsētas pašvaldība (Vācija)
– JAEREN CATAPULT AS (Norvēģija)
– Vardheia skola (Norvēģija)
– Brandenburgas ekonomiskās attīstības aģentūra (Vācija)
– Dānijas dizaina centrs (Dānija)
Finansēšanas avots:Interreg Baltijas Jūras reģiona programma 2021‒2027.
Projekta nosaukums:Aprites ekonomikā balstītas koprades telpas (Circular Economy makerspaces/ Circular spaces)
Īstenošanas laiks:2023. gada 1.janvāris – 2025. gada 31.marts (27 mēneši)
Projekta izmaksas:Projekta kopējais budžets ir 1 718 431,30 euro, tai skaitā 77 % programmas finansējums 1 316 647,94 euro apmērā. Valmieras novada pašvaldībai pieejamās attiecināmās izmaksas 227 328,00 euro apmērā, t.sk., Programmas līdzfinansējums ir 80 % apmērā jeb 181 862,40 euro.
Projekta mērķis:Projekts “Circular spaces” 27 mēnešu laikā pilnveidos vismaz 15 % (5 no aptuveni 40) koprades darbnīcas Baltijas jūras reģionā pēc aprites ekonomikas principiem. Galvenais mērķis ir izveidot Baltijas jūras reģiona koprades darbnīcu konsorciju (apvienību), kurā visas darbnīcas savā starpā varētu sadarboties ekodizaina un materiālu atkārtotas izmantošanas jomā, kā arī tālāk izstrādātu digitālu aprites sadarbības rīku, kas veicinātu produktu radītāju un piegādātāju sadarbību pēc aprites ekonomikas principiem. Vismaz 300 koprades darbnīcu lietotāji/start-up uzņēmēji tiks apmācīti un iesaistīti ražošanā pēc aprites ekonomikas principiem un vismaz 5 biznesa idejas tiks testētas.
Projekta aktivitātes:Projekta galvenās aktivitātes:
– Koprades telpu uzlabošana ar jaunu aprīkojumu
– Digitāla aprites sadarbības rīka izveidošanaIzglītības programmu izveidošana
– Visu risinājumu testēšana, izvērtēšana un informācijas izplatīšana par tiem mērķa grupām.  

Pašvaldības plānotās aktivitātes:
– Valmieras koprades darbnīcas “Dare” iekārtošana jaunās telpās, jaunu iekārtu iegāde, lai darbnīca darbotos pēc aprites ekonomikas principiem.
– Dalība vadlīniju “Koprades darbnīcu pārveide no lineāras ekonomikas pamatiem uz aprites” izstrādē.
– Piedalīties pilotēšanas pasākumu un 3 pilotu novērtējumu ziņojumu izvērtēšanā un noslēgumā.
– Projekta rezultātu izplatīšana un popularizēšana. Pašvaldība veicinās un vadīs projekta un tā rezultātu atpazīstamību nacionālā un starptautiskā līmenī.
Projekta rezultāti:Izglītības programma
Projekta publicitāte:Apmācības “Produkta dzīves cikls un ekoloģiskās pēdas nospiedums”
Pārrunā aprites ekonomikas principu ieviešanu koprades darbnīcās
Aicina uz semināru “Apritīgas koprades darbnīcas – atslēga uz apritīgu uzņēmējdarbību”
ReTV sižets raidījumā “Mājā un sētā” S4E6 (07.04.2024.)
Organizēta Pasaules Aprites ekonomikas foruma sesija
Kontaktpersona:Evija Nagle
Attīstības pārvaldes vadītāja

+371 26141003
Vairāk informācijas:https://interreg-baltic.eu/project/circular-spaces/
Project logo:
Project submitter:Valmiera County council (Valmieras novada pašvaldība)
Project partners:Project partners:
Valmiera County council, Lead Partner (Latvia)
– Foundation “Ventspils High Technology Park” (Latvia)
Valmiera Development Agency (Latvia)
– Kaunas Science and Technology Park (Lithuania)
– Lithuanian Innovation Centre (Lithuania)
– Creator Makerspace (Norway)
– Maker (Denmark)
– Technical University of Applied Sciences Wildau (Germany)
Associated organisations:
– Brandenburg Capital GmbH (Germany)
– City Council Luckenwalde (Germany)
– JAEREN CATAPULT AS (Norway)
– Vardheia school (Norway)
– Economic Development Agency Brandenburg (Germany)
– Danish Design Center (Denmark)
Funding source:Interreg Baltic Sea Region Program 2021‒2027
Project name:Circular Economy makerspace (Circular spaces)
Implementation time:1st January 2023 – 31st March 2025 (27 months)
Total cost of the project:The total budget of the project is 1 718 431,30 euros, including 77% of the program funding in the amount of 1 316 647,94 euros. The eligible costs available to the municipality of Valmiera is in the amount of 227 328,00 euros, including the co-financing of the Program in the amount of 80% or 181 862,40 euros.
Project objective:The project shall contribute to: Circular economy   The project “Circular spaces” will enhance at least 15% (5 from an average of 40) of maker spaces to circular business principles in the Baltic Sea region during the 27 months. The specific objective is to form a consortium of the Baltic Sea region makerspaces to cooperate in the field of eco-design and material reuse, as well as to further develop a Digital circular collaboration tool that boosts maker and supplier cooperation in the field of the circular economy. At least 300 makers/start-ups will be trained and involved in the production of more circular products and at least 5 circular business ideas will be piloted.
Project activities:Main activities of the project:
– Physically improving makerspaces with new equipment
– Creating a digital circular collaboration tool to boosts maker and supplier cooperation in the field of the circular economy
– Preparing education programsEvaluating, piloting and then transferring all solutions to target groups.  

Planned activities of Valmiera County council:
– The municipality will transform Valmiera makerspace “Dare” from linear to circular makerspaces by purchasing new equipment and moving the space to new premises.
– Municipality will also participate in creating a guideline “Transformation of maker spaces into circular maker spaces”.
– Valmiera will take part in evaluation and finalization of the piloting activities and evaluation report of 3 pilots.
– And last but not least, dissemination and promotion of the project results. Municipality will lead promoting the project – recognition of the project and its results on the national and international level.
Project publicity:Training session “Product life cycle and ecological footprint”
Discusses the implementation of circular economy principles in makerspaces
Invites to the seminar “Circular makerspaces to build circular businesses”
ReTV television story in programme “In the house and on the farm” (07.04.2024.)
Organised session at the World Circular Economy Forum
Contact person:Evija Nagle
Head of the Development Department

+371 26141003
More information:https://interreg-baltic.eu/project/circular-spaces/