Paziņojums par elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam Cēsu ielā 31-44, Valmierā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Cēsu ielā 31-44, Valmierā, Valmieras novadā (kadastra Nr. 9601 900 8467, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 55.8 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9601 011 0805 001 044), 5395/453270 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9601 011 0805 001) un 5395/453270 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējums 9601 011 0805.

Sākumcena – 38200,00 eiro, solis – 200,00  eiro, izsoles nodrošinājuma nauda – 3820,00 eiro.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 03.10.2023. plkst.13.00 un noslēdzas 02.11.2023. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 03.10.2023. plkst.13.00 līdz 23.10.2023. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 3820,00 eiro (trīs tūkstoši astoņi simti divdesmit euro), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Cēsu ielā 31-44, Valmierā izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamā īpašuma apskati zvanīt 64292229.  Par izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese:

Ar izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

  1. Lēmums;
  2. Izsoles noteikumi;
  3. Līguma projekts;
  4. Novērtējums