Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 30.05.2024.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 30.05.2024.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis 2024.gada 30.maijā plkst.10.00, Raiņa ielā 14 (3.stāvā, 301.telpā), Valmierā, Valmieras novadā

Saistošo noteikumu publiskās apspriešanas

Tiešraide

Protokols

Lēmumu projektus var saņemt, sazinoties pa e-pastu

Valmieras novada pašvaldības domes sēžu ieraksti

Darba kārtība:

Nr. p.k.Darba kārtības punktsLēmuma Nr.Pieņemtais lēmums
1Par izmaiņām un papildu jautājumu iekļaušanu darba kārtībā  
2Darba kārtības apstiprināšana  
3Par detālplānojuma zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9601 011 0064, 9601 011 0063, 9601 011 1110, 9601 011 0046, 9601 011 1132 un 9601 011 0037, Valmierā, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai  
4Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 24.11.2022. lēmumā Nr.696 (protokols Nr. 22, 5.§) ”Par Valmieras novada izglītības attīstības stratēģijas 2023.-2027.gadam un izglītības un attīstības programmas 2023.-2027.gadam apstiprināšanu”  
5Par Valmieras novada izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijas 2024.-2030.gadam apstiprināšanu  
6Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 2022.gada 27.oktobra lēmumā Nr.682 (protokols Nr.20, 54.§) “Par projekta “Vides pieejamības nodrošināšana pašvaldības ēkās Strenčos un Sedā, Valmieras novadā” iesniegšanu”  
7Par atbalstu projekta “STEM parks Sedā” iesnieguma iesniegšanu  
8Par atbalstu projekta “Aktīvās atpūtas parks Gaujas krastā Strenčos” iesnieguma iesniegšanu  
9Par atbalstu projekta “Valmiermuižas parka infrastruktūras pilnveide” iesnieguma iesniegšanai  
10Par atbalstu projekta “Kapsētu digitalizācija Rūjienas apvienībā” iesnieguma iesniegšanai  
11Par atbalstu projekta “Kapsētu digitalizācija Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienībā” iesnieguma iesniegšanai  
12Par atbalstu projekta pieteikuma “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 3.kārta” iesniegšanai  
13Par atbalstu projekta “Pārvietojamo spēka trenažieru iegāde Valmieras novada pašvaldībai” iesnieguma iesniegšanai  
14Par atbalstu projekta “Rūjmalas pastaigu taka” iesnieguma iesniegšanai  
15Par atbalstu projekta “Skaņākalna parka apmeklētāju centra izveidošana” iesnieguma iesniegšanai  
16Par sadarbības līguma slēgšanu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par projekta “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” īstenošanu  
17Par dalības maksu Rūjienas Jauniešu centra diennakts nometnei “Rūjas dadzis”  
18Par Valmieras novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam Investīciju plāna aktualizēšanu  
19Par projektu konkursa “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai vēsturiski nozīmīgos objektos Valmieras novadā” nolikuma apstiprināšanu  
20Par Valmieras novada pašvaldības 2024.gada iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu  
21Par finansiālu autokrosa sacensību organizēšanai  
22Par finansiālu florbola turnīra organizēšanai  
23Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 28.03.2024. lēmumā Nr.125 (protokols Nr.4, 24.§) “Par Valmieras novada Tūrisma pārvaldes maksas cenrāža apstiprināšanu”  
24Saistošie noteikumi “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, turēšanas un izķeršanas kārtība Valmieras novadā”  
25Par Valmieras novada pašvaldības iestādes “Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde” struktūrvienības “Veselības aprūpes nodaļa” “Vilpulkas pagasta feldšerpunkts” izslēgšanu no nodaļas nolikuma un feldšerpunkta “Burtnieku pagasta feldšerpunkts” izveidošanu  
26Par Valmieras novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”  
27Par Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” pamatkapitāla samazināšanu  
28Par SIA “Valmieras ūdens” pamatkapitāla palielināšanu  
29Par SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” pamatkapitāla palielināšanu  
30Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”  
31Par apsaimniekošanas līguma termiņa pagarināšanu nekustamam īpašumam Jāņa Daliņa ielā 6, Valmierā, Valmieras novadā, SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”  
32Par apsaimniekošanas līguma termiņa pagarināšanu nekustamam īpašumam “Stāvie krasti”, Valmierā, Valmieras novadā ar SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”  
33Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 9690 011 0308, iegādi Pilātos, Valmieras pagastā, Valmieras novadā  
34Par Valmieras novada pašvaldības domes 2022.gada 29.septembra lēmuma Nr.603 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Ausekļa ielā 30, Valmierā, Valmieras novadā, lai grozītu Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada)” atcelšanu  
35Par īpašuma tiesību atjaunošanu Gustava Ērenpreisa ielā 5 un Gustava Ērenpreisa ielā 6, Mazsalacā, Valmieras novadā  
36Par ceļa reālservitūta – braucamā ceļa servitūta nodibināšanu nekustamajā īpašumā “Kalnlejas”, Kauguru pagastā, Valmieras novadā  
37Par ceļa reālservitūta nodibināšanu nekustamā īpašuma “Cietuma ūdenstornis”, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9690 008 0471  
38Par nekustamā īpašuma Zvaigžņu ielā 3A, Valmierā, Valmieras novadā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā  
39Par Celtnieku ielas nosaukuma maiņu Sedā, Valmieras novadā  
40Par atbalstu Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra projektā “Ilgtspēja sākas pirmsskolā (Sustainability starts at preschool)”  
41Par atbalstu Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra projektā “Mācies no dabas” (All You Need to Learn is Nature)  
42Par grozījumiem Burtnieku Jauniešu centra nolikumā  
43Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu  
44Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības transporta infrastruktūras projekta “Divkārtu virsmas apstrāde autoceļu posmos “Mūrmuižas-Bāle-Brieži ceļš” un “Bāles stacija-Cēsu ceļš”, Kauguru pagastā, Valmieras novadā ” īstenošanai  
45Par nekustamo īpašumu daļu Valmierā, Valmieras novadā, nodošanu pārvaldīšanā un lietošanā Valmieras novada pašvaldības iestādēm  
46Par atbalstu Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas projektam “Ilgtspēja caur aprites un dalīšanās kultūru mājsaimniecībās kā priekšnoteikums klimatneitrālām pilsētām” (“Resilience by circularity and sharing culture at households as precondition for climate-neutral cities”)  
47Saistošie noteikumi “Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2024.gada saistošajos noteikumos Nr.120 “Par Valmieras novada pašvaldības 2024.gada budžetu””  
48Par neizīrēta divistabu dzīvokļa Kultūras iela 2-8, Zilaiskalns, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai  
49Par neizīrēta divistabu dzīvokļa Imanta iela 9-6, Zilaiskalns, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai  
50Par neizīrēta divistabu dzīvokļa Valmieras iela 5-5, Zilaiskalns, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai  
51Par neizīrēta divistabu dzīvokļa Valmieras iela 5-6, Zilaiskalns, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai  
52Par neizīrēta divistabu dzīvokļa Valmieras iela 3-8, Zilaiskalns, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai  
53Par neizīrēta trīsistabu dzīvokļa Valmieras iela 3-9, Zilaiskalns, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai  
54Par neizīrēta divistabu dzīvokļa Valmieras iela 7–16, Zilaiskalns, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai  
55Par neizīrēta četristabu dzīvokļa Miera iela 3-25, Zilaiskalns, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai  
56Par neizīrēta vienistabas dzīvokļa “Tožas 10”-6, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai  
57Par neizīrēta divistabu dzīvokļa “Dēkas”-2, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai  
58Par neizīrēta vienistabas dzīvokļa “Budenbroki”-4, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai  
59Par neizīrēta divistabu dzīvokļa “Budenbroki”-3, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai  
60Par neizīrēta divistabu dzīvokļa “Ābeles” – 8, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai  
61Par neizīrēta divistabu dzīvokļa Dārza iela 14-4, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai  
62Par neizīrēta vienistabas dzīvokļa Dārza iela 12-29, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai  
63Par neizīrēta divistabu dzīvokļa Brīvības iela 3-14, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai  
64Par neizīrēta trīsistabu dzīvokļa Miera iela 8 – 2, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai  
65Par neizīrēta divistabu dzīvokļa Miera iela 8 – 4, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai  
66Par neizīrēta vienistabas dzīvokļa Miera iela 15 – 3, Strenčos, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai  
67Par neizīrēta divistabu dzīvoklis “Parkmaļi 1”-3, Mazsalacas pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai  
68Par nekustamā īpašuma “Mežsētas”-3, Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai  
69Par neizīrēta trīsistabu dzīvokļa Bērzu iela 2-19, Skaņkalnē, Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai  
70Par neizīrēta vienistabas dzīvokļa “Melnpēteri”-2, Mazsalacas pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai  
71Par nekustamā īpašuma “Lejasblāķi”, Mazsalacas pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai  
72Par nekustamā īpašuma “Rubeņi”, Brenguļu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai  
73Par nekustamā īpašuma Mūrmuižas iela 26A, Valmierā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai  
74Par “Alejas”, Ēvelē, Ēveles pagastā, Valmieras novadā atkārtotu nodošanu atsavināšanai  
75Par Valmieras novada pašvaldības dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisijas 09.01.2024. lēmuma Nr.16 (protokols Nr.1, 17.§) “Par funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanu daudzdzīvokļu mājai “Tožas 15”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā” apstrīdēšanu  
76Par Valmieras novada pašvaldības dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisijas 09.01.2024. lēmuma Nr.3 (protokols Nr.1, 4.§) “Par funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanu daudzdzīvokļu mājai “Tožas 2”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā” apstrīdēšanu  
77Par Valmieras novada pašvaldības dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisijas 09.01.2024. lēmuma Nr.4 (protokols Nr.1, 5.§) “Par funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanu daudzdzīvokļu mājai “Tožas 3”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā” apstrīdēšanu  
78Par Valmieras novada pašvaldības dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisijas 09.01.2024. lēmuma Nr.12 (protokols Nr.1, 13.§) “Par funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanu daudzdzīvokļu mājai “Tožas 11”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā” apstrīdēšanu  
79Par Valmieras novada pašvaldības dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisijas 09.01.2024. lēmuma Nr.14 (protokols Nr.1, 15.§) “Par funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanu daudzdzīvokļu mājai “Tožas 13”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā” apstrīdēšanu  
80Par Valmieras novada pašvaldības dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisijas 09.01.2024. lēmuma Nr.10 (protokols Nr.1, 11.§) “Par funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanu daudzdzīvokļu mājai “Tožas 9”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā” apstrīdēšanu  
81Par Valmieras novada pašvaldības dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisijas 09.01.2024. lēmuma Nr.11 (protokols Nr.1, 12.§) “Par funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanu daudzdzīvokļu mājai “Tožas 10”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā” apstrīdēšanu  
82Par Valmieras novada pašvaldības dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisijas 09.01.2024. lēmuma Nr.9 (protokols Nr.1, 10.§) “Par funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanu daudzdzīvokļu mājai “Tožas 8”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā” apstrīdēšanu  
83Par Valmieras novada pašvaldības dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisijas 09.01.2024. lēmuma Nr.7 (protokols Nr.1, 8.§) “Par funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanu daudzdzīvokļu mājai “Tožas 6”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā” apstrīdēšanu  
84Par Valmieras novada pašvaldības dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisijas 09.01.2024. lēmuma Nr.6 (protokols Nr.1, 7.§) “Par funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanu daudzdzīvokļu mājai “Tožas 5”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā” apstrīdēšanu  
85Par Valmieras novada pašvaldības dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisijas 09.01.2024. lēmuma Nr.15 (protokols Nr.1, 16.§) “Par funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanu daudzdzīvokļu mājai “Tožas 14”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā” apstrīdēšanu  
86Par Valmieras novada pašvaldības dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisijas 09.01.2024. lēmuma Nr.13 (protokols Nr.1, 14.§) “Par funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanu daudzdzīvokļu mājai “Tožas 12”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā” apstrīdēšanu  
87Par Valmieras novada pašvaldības dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisijas 09.01.2024. lēmuma Nr.8 (protokols Nr.1, 9.§) “Par funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanu daudzdzīvokļu mājai “Tožas 7”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā” apstrīdēšanu  
88Par Valmieras novada pašvaldības dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisijas 09.01.2024. lēmuma Nr.5 (protokols Nr.1, 6.§) “Par funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanu daudzdzīvokļu mājai “Tožas 4”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā” apstrīdēšanu  
891.PAPILDU JAUTĀJUMS Par atbalstu projekta “Latviešu tautas tērpu iegāde Strenču kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvam “Gaujmalieši”” iesnieguma iesniegšanai  
902.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nomas un nomas tiesību izsoles komisijas sastāvā