Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 29.07.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 29.07.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes ārkārtas sēdi sasaucis ceturtdien, 2021.gada 29.jūlijā plkst.16:00, Valmieras sākumskolā, Leona Paegles ielā 40A, Valmierā, Valmieras novadā.

Domes ārkārtas sēdes protokols 29.07.2021.

Domes ārkārtas sēdes audioieraksts 29.07.2021.

Darba kārtība:

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
 1. 90Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamām telpāmGuntis Braslis
 2.Saistošie noteikumi Nr.4Par Valmieras novada pašvaldības 2021.gada budžetu

Paskaidrojuma raksts
Pielikumi
Pielikumi
Inta Štefenberga
 3. 91Par reklāmas stenda izvietošanu

Pielikums
Mārtiņš Kļaviņš
 4. 92Par zemes ierīcības projekta “Vītiņi” Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā apstiprināšanuRihards Sirmais
 5. 93Par zemes ierīcības projekta “Krūmiņi” Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā apstiprināšanuRihards Sirmais
 6. 94Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Centrs”, Ramatā, Ramatas pagastā, Valmieras novadā daļas iznomāšanuRihards Sirmais
 7. 95Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 15.07.2021. lēmumā Nr.35 (protokols Nr.4, 13.§)  “Par Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu nolikuma “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” apstiprināšanu”

Lēmuma Nr.35 konsolidētā versija
Iveta Pāže
 8. 96Par Valmieras novada pašvaldības nometņu konkursa “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” rezultātu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu

Pielikums
Iveta Pāže
 9. 97Par finansējuma piešķiršanu ugunsgrēka seku likvidēšanai Strenču pilsētas pirtīVita Vīksna
10.  98Par /Vārds, Uzvārds/ iesniegumu

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Vita Vīksna
 11. 99Par dzīvojamās platības piešķiršanu /Vārds, Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Vita Vīksna
 12. 100Par izīrēta pašvaldības dzīvokļa Sporta ielā 4-25, Sedā, Valmieras novadā atsavināšanas uzsākšanu

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Vita Vīksna
 13. 101Par izīrēta pašvaldības dzīvokļa Uzvaras ielā 11-12, Sedā, Valmieras novadā atsavināšanas uzsākšanu

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Vita Vīksna
 14. 102Par nekustamā īpašuma “Baižas-1”, Plāņu pagastā, Valmieras novadā sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanuVita Vīksna
 15. 103Par zemesgabala (mazdārziņa) nomas tiesību piešķiršanu /Vārds, Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Vita Vīksna
 16. 104Par finansējuma piešķiršanu Kocēnu pamatskolas basketbola laukuma basketbola grozu atjaunošanaiSvetlana Greka
 17. Saistošie noteikumi Nr.5Par Valmieras novada pašvaldības domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu

Paskaidrojuma raksts
Baiba Tūtina
 18. 105Par pilnvarojumu pārstāvēt Valmieras novada pašvaldību Latvijas Pašvaldību savienības 31.kongresāBaiba Tūtina
 19. 106Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 22.07.2021. lēmumā Nr.77 (ārkārtas sēdes protokols Nr.5, 31.§) “Par Valmieras novada kultūras centru izveidošanu”

Lēmuma Nr.77 konsolidētā versija
Baiba Tūtina
 20. 107Par zemes gabala Ganību iela 6, Rūjienā, Valmieras novadā bezatlīdzības nodošanu valsts īpašumāIvo Virsis
 21. 108Par nekustamā īpašuma Kronvalda iela 32, Rūjienā, Valmieras novadā  izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanuIvo Virsis
 22. 109Par nekustamā īpašuma “Meždibeni” Jeru pagastā, Valmieras novadā izsoles rezultātu apstiprināšanuIvo Virsis
 23. 110Par nekustamā īpašuma “Lejas Marguži” Ipiķu pagastā, Valmieras novadā sadalīšanuIvo Virsis
 24. 111Par zvejas tīklu limita piešķiršanu zvejnieku saimniecībai “Mezgli”Evija Ozola
 25. 112Par rūpnieciskās zvejas limitiem Burtnieku ezerāEvija Ozola
 26. 113Par Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārvaldes vadītāja iecelšanu

Pielikums
Evija Voitkāne
 27. 114Par Burtnieku apvienības pārvaldes vadītāja iecelšanu

Pielikums
Evija Voitkāne
 28. 115Par Mazsalacas apvienības pārvaldes vadītāja iecelšanu

Pielikums
Evija Voitkāne
 29. 116Par Naukšēnu apvienības pārvaldes vadītāja iecelšanu

Pielikums
Evija Voitkāne
 30. 117Par Strenču apvienības pārvaldes vadītāja iecelšanu

Pielikums
Evija Voitkāne
 31. 118Par Rūjienas apvienības pārvaldes vadītāja iecelšanu

Pielikums
Evija Voitkāne
 32. 119Par Valmieras novada Izglītības pārvaldes vadītāja iecelšanuEvija Voitkāne
 33. 120Par Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja iecelšanuEvija Voitkāne
 34. 121Par Valmieras novada pašvaldības policijas priekšnieka iecelšanuEvija Voitkāne
 35. 122Par Valmieras novada Būvvaldes vadītāja, arhitekta iecelšanuEvija Voitkāne
 36. 123Par Valmieras kultūras centra vadītāja iecelšanuEvija Voitkāne
 37. 124Par Valmieras novada Kultūras pārvaldes vadītāja iecelšanuEvija Voitkāne
 38. 125Par Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja iecelšanuEvija Voitkāne
 39. Saistošie noteikumi Nr.6Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Valmieras novada pašvaldības nolikums”

Saistošo noteikumu Nr.1 konsolidētā versija
Baiba Tūtina
 40. 126Par komandējumu uz VācijuIndra Čākure
 41. 127Par Valmieras novada pašvaldības pastāvīgās Iepirkuma komisijas un nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Indra Čākure
 42. 128Par Valmieras novada pašvaldības Vēlēšanu komisiju un komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu

Pielikums
Baiba Tūtina
 43. 129Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 22.07.2021. lēmumā Nr.62 (ārkārtas sēdes protokols Nr.5, 16.§) “Par iepirkuma komisijas izveidi” (Burtnieku apvienības pārvalde)

Lēmuma Nr.62 konsolidētā versija
Mārtiņš Kļaviņš