Teritorijas plānojums

Teritorijas plānojums

Apstiprināts ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 08.12.2016. ārkārtas sēdes lēmumu Nr.469.
Teritorijas plānojuma daļa “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un grafiskās daļas karte “Teritorijas funkcionālais zonējums” ir apstiprinātas ar saistošajiem noteikumiem Nr.270 „Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.270).

Valmieras pilsētas teritorijas plānojums (no 2017.gada) īstenojams no 20.02.2017. saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu.

Valmieras pilsētas teritorijas plānojums (no 2017.gada)

I. Paskaidrojuma raksts (PDF)

II. Grafiskā daļa

  • Teritorijas funkcionālais zonējums (PDF) Vēlams lejuplādēt! (08.12.2016. Saistošie noteikumi Nr.270)
  • Kultūras pieminekļi (PDF)
  • Dabas un apstādījumu teritorijas (PDF)
  • Dabas un rūpnieciskie riski (PDF)

III. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (PDF)(08.12.2016. Saistošie noteikumi Nr.270)

IV. Pārskats par teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādi (PDF)

V. Vides pārskats (PDF)

Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma Vides pārskatu.


Informatīvais ziņojums, kas sagatavots saskaņā ar 23.03.2004. Ministru kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” VII. nodaļas 27.punktu.

Ar Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada) materiāliem un Vides pārskatu var iepazīties Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā “Attīstība”-“Teritorijas plānojums” un Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_6440.

Arhīvs. Valmieras pilsētas teritorijas plānojums no 2006.-2018.gadam pieejams https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_157 (zaudējis spēku ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 08.12.2016. ārkārtas sēdes lēmumu Nr.469 (ārkārtas sēdes protokols Nr.13, 2.§)).