Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm

Valmieras novada pašvaldība aicina līdz 7. jūnijam plkst. 13.00 iesniegt bērnu un jauniešu vasaras nometņu pieteikumus. Pieteikties nometņu īstenošanai var jebkura fiziska persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, vai juridiska persona, vai valsts vai pašvaldības iestāde. Saskaņā ar VADLĪNIJĀM nometnes ir jāīsteno līdz 2024. gada 1. novembrim.


Tirgus izpētes mērķa grupa ir Ukrainas un Latvijas bērni un jaunieši no 1. -12. klasei, bet ne vecāki par 18 gadiem.


Nometņu mērķis ir nodrošināt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu socializācijai un psihoemocionālajai labbūtībai, kā arī latviešu valodas praktizēšanai un prasmju pilnveidei, komunicējot un sadarbojoties gan savā starpā, gan ar Latvijas bērniem un jauniešiem daudzveidīgās radošajās norisēs un izglītojošās aktivitātēs kultūrizglītībā, vides izglītībā, tehniskajā jaunradē, sportā, veselīga dzīvesveida un drošības jautājumos.


Atbalsta apmērs par vienu nometnes dalībnieku dienā ir 50 EUR apmērā (dienas nometne) vai 70 EUR apmērā (diennakts nometne) par viena bērna dalību 3 dienu dienas nometnē un 5 dienu diennakts nometnē. Dienas nometnes programma dienā vismaz 6 stundas. Viens nometņu organizētājs var īstenot vairākas nometnes. Bērnu dalība nometnē jānodrošina bez likumisko pārstāvju līdzfinansējuma.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru, līguma Nr.06.6992/7.4.8/24/301. Pieejamais finansējums Valmieras novada pašvaldībai 23197 EUR.