Pašvaldība / Informācija / Izsoles un sludinājumi

Pašvaldība

Izsoles un sludinājumi

11.10.2022

Paziņojums par cirsmas “Skundriķi”, Bērzaines pagastā izsoli

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās: “Skundriķi”, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā, 352. kvartāla 1. un 8. nogabals:platība…

Lasīt vairāk
11.10.2022

Paziņojums par cirsmas “Mežvidi”, Bērzaines pagastā izsoli

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās: “Mežvidi”, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā, 351. kvartāla 18. un 19. nogabals:…

Lasīt vairāk
11.10.2022

Paziņojums par cirsmas “Ķieģeļi”, Kocēnu pagastā izsoli

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās: “Ķieģeļi”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, 707. kvartāla 8. nogabals:platība – 0,10…

Lasīt vairāk
11.10.2022

Valmieras novada pašvaldība izsludina Nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, ēkas, kadastra apzīmējums 96010131811002, telpu un zemes pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli

26.10.2022. PAPILDINĀTS Nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, ēkas, kadastra apzīmējums 9601 013 1811 002, telpu daļas un zemes pirmās rakstiskās nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir SIA “Baltic…

Lasīt vairāk
11.10.2022

Valmieras novada pašvaldība izsludina ceturto zemes vienības Zvaigžņu iela 7, Valmiera,  Valmieras novads, kadastra apzīmējums 9601 11 0816 apbūves tiesību izsoli

07.11.2022. PAPILDINĀTS Nekustamā īpašuma – zemes vienības daļas Zvaigžņu ielā 7, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 9601 011 0816, ceturtās mutiskās apbūves tiesību izsoles uzvarētājs ir Akciju sabiedrība “Latvenergo”, reģistrācijas…

Lasīt vairāk
11.10.2022

Valmieras novada pašvaldība izsludina ceturto zemes vienības Dīvaliņa iela 20, Valmiera, Valmieras novads, kadastra apzīmējums 9601 010 0209 apbūves tiesību izsoli

07.11.2022. PAPILDINĀTS Nekustamā īpašuma – zemes vienības daļas Dīvaliņa ielā 20, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 9601 010 0209, ceturtās mutiskās apbūves tiesību izsoles uzvarētājs ir Akciju sabiedrība “Latvenergo”, reģistrācijas…

Lasīt vairāk
11.10.2022

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko nomas tiesību izsoli uz izsoles objektu – zemes vienībām Pentes ielā 18, Purva ielā 8, Pētera ielā 2, Rūjienā, Valmieras novadā

26.10.2022. PAPILDINĀTS Nekustamo īpašumu - zemes vienību Pentes ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 9615 006 3903, platība 14 357 m 2 ; Purva ielā 8, Rūjienā, Valmieras novadā,…

Lasīt vairāk
11.10.2022

Par nekustamā īpašuma – nedzīvojamo telpu Skolas ielā 6, Rūjienā, Valmieras novadā, pirmās rakstiskās nomas tiesību izsoles rezultātu

Nekustamā īpašuma – nedzīvojamo telpu Skolas ielā 6, Rūjienā Valmieras novadā, kadastra Nr. 9615 001 0806 001, platība 13,20 m2, 06.10.2022. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir fiziska persona, ar nosolīto…

Lasīt vairāk
10.10.2022

Paziņojums par cirsmas “Industriālais parks” (kadastra apzīmējums 9662 003 0137) Valmierā izsoli

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajā meža zemē: zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9662 003 0137, platība 26 ha,…

Lasīt vairāk
30.09.2022

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma “Muižnieki”, Jeru pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esoša zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 005 0095 nomas tiesību iegūšanu

26.10.2022. PAPILDINĀTS Nekustamā īpašuma - zemes vienības “Muižnieki”, Jeru pagastā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 96158 005 0095, platība 4,00 ha (turpmāk – Nomas objekts), 20.10.2022. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir…

Lasīt vairāk
30.09.2022

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma Skolas iela 6, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9615 001 0806, nedzīvojamo telpu Nr.005 nomas tiesību iegūšanu

Nomas objekts – nekustamā īpašuma - Skolas ielā 6, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9615 001 0806, administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 9615 001 0806 001, nedzīvojamas telpas Nr.005 ar kopējo platību…

Lasīt vairāk
26.09.2022

Zemes vienības Sporta ielā 4, Valmierā izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība atklātā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neapbūvētu zemes vienību Sporta ielā 4, Valmierā, Valmieras novadā, 1775 m2, zemes vienības kadastra apzīmējums 9601 005 0174. Izsole notiks…

Lasīt vairāk