Valmieras novadā mērķtiecīgi strādā, lai pirmsskolā nebūtu rindu

Pirmsskolas izglītības iestāde

Valmieras novadā ir 16 pašvaldības dibinātas pirmsskolas izglītības iestādes (PII), 7 vispārējās izglītības iestādes un 1 speciālā izglītības iestāde, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Pašvaldība nodrošina vietu izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei Valmieras novada bērniem, sasniedzot 1,5 gada vecumu līdz pamatizglītības apguves uzsākšanai, kārtībā, kā to paredz saistošie noteikumi Nr. 27 “Par bērnu reģistrāciju un uzņemšanas kārtību Valmieras novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma”

 2022. gadā Valmieras novada izglītības iestādēs mācījās 2905 bērni. Obligātā pirmsskolas izglītība no 5 gadu vecuma līdz skolas gaitu uzsākšanai tiek nodrošināta visiem šī vecuma bērniem. Rinda vietas piešķiršanai pašvaldības izglītības iestādēs šobrīd pārsvarā ir izveidojusies no 2022. gadā dzimušajiem bērniem, kuriem 1,5 gads paliek 2023./ 2024. mācību gada laikā. Šobrīd rindā Valmieras novada PII ir 111 bērni: Valmieras pilsētā – 68 bērni, Valmieras pagastā (PII “Burtiņš”) –  26 bērni, Strenču apvienībā – 17 bērni (2023. gada 22. augusta dati). Pārējās Valmieras novada apvienībās rinda uzņemšanai izglītības iestādēs nav izveidojusies.

Valmieras novada Izglītības pārvaldē tiek pieņemti vecāku iesniegumi par uzņemšanu izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas apguvei. Grupu komplektācija jaunajam mācību gadam tiek veikta līdz kārtēja gada 20. augustam. Mācību gada laikā izglītības iestādē brīvas vietas var rasties, piemēram, ģimenēm mainot dzīves vietu, vecākiem lemjot par izglītības iestādes maiņu vai par citu izglītības un uzraudzības veidu. Valmieras novada Izglītības pārvaldes speciālists pirmsskolas izglītības rindas jautājumos vecākam piedāvā vietu rindas kārtībā, kā to paredz saistošie noteikumi, kad par brīvajām vietām izglītības iestādes vadība paziņo atbildīgajam speciālistam,

skaidro Sandra Purmale, Valmieras novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece. 

Pašvaldības atbalsts:

 • rūpējoties par vietu nodrošināšanu izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu pašiem mazākajiem Valmieras novada iedzīvotājiem, noslēgumam tuvojas Valmieras PII “Varavīksne” pārbūves darbi. Jaunajā 2023./ 2024. mācību gadā Valmieras PII “Varavīksne” tiks atvērtas vēl 6 grupas, nodrošinot 100 jaunas vietas;
 • Strenču pirmsskolas izglītības iestāde “Minkāns” Strenču pamatskolas programmu realizācijas vietā Sedā rudens pirmajā pusē plāno atvērt divas jaukta vecuma grupas: 1. grupa – bērni vecumā no 1,5 gadiem līdz 3 gadiem (plānots uzņemt  21 izglītojamo); 2. grupa – bērni vecumā no 3 gadiem līdz 5 gadiem (plānots uzņemt 20 izglītojamos);
 • tiek meklētas iespējas arī jau esošu pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai un jaunu izveidei Valmierā un novadā;
 • Valmieras novada pašvaldība sniedz atbalstu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam (auklei) – juridiskai vai fiziskai personai, piešķirot pašvaldības līdzfinansējumu bērnam, kurš sasniedzis 1,5 gadu vecumu un pašvaldības noteiktajā kārtībā ir reģistrēts iesniegums uzņemšanai izglītības iestādei;
 • Valmieras novada pašvaldība līdzfinansē arī pirmsskolas, vispārējās vai speciālās izglītības programmu apguvi privātās izglītības iestādēs, kas atrodas Valmieras novadā un programmu apguvi īsteno klātienes formā.

 Secība, kādā tiek piešķirta vieta izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu

Valmieras novada pašvaldībā ir vienots reģistrs, ņemot vērā bērna dzimšanas gadu, pieteikumā norādīto mācību gadu, kurā paredzēts uzsākt mācības izglītības iestādē, un viena no vecākiem deklarēto dzīvesvietas adresi, ievērojot šādu secību:

 • Valmieras pilsētas pirmsskolas iestādēs: Valmieras pilsētā deklarētie bērni, Valmieras novadā deklarētie bērni, ārpus Valmieras novada deklarētie bērni;
 • Valmiermuižas PII “Burtiņš”: Valmieras pagastā deklarētie bērni; Burtnieku pagastā deklarētie bērni, Valmieras novadā deklarētie bērni, ārpus Valmieras novada deklarētie bērni;
 • pārējās pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu: attiecīgajā Valmieras novada apvienībā deklarētie bērni, Valmieras novadā deklarētie bērni, ārpus Valmieras novada deklarētie bērni.

Tiesības tikt uzņemtam iestādē ārpus kārtas ir Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kategoriju darbinieku bērniem, ja vecāks pašvaldībā iesniedz izziņu no darbvietas.

Reģistrā bērni ārpus kārtas tiek reģistrēti šādā secībā, ja bērna un vismaz viena vecāka dzīvesvietas adrese ir deklarēta Valmieras novada administratīvajā teritorijā un vecāki pieteikumā izdara atzīmi par:

 • vecāks ir pedagogs izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu (pamatdarbā);
 • bērns nodots ārpusģimenes aprūpē (aizbildniecībā vai audžuģimenē);
 • dvīņi vai vairāki vienās dzemdībās dzimuši bērni;
 • statuss “brālis/ māsa”, kurš mācās attiecīgajā izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu.

Vecāku ievērībai

Par bērna pieteikšanu vietai Valmieras novada pirmsskolā interesēties:

Plašāka informācija par bērna uzņemšanu Valmieras novada pašvaldības pirmsskolas iestādēs, tajā skaitā rinda un iesniegums bērna uzņemšanai, pieejama šeit.