Novads

Bērnu uzņemšana PII

PII rinda

Pirmsskolas izglītības iestādes maiņa

Ja vecāki vēlas mainīt bērnam Iestādi, vienam no viņiem Valmieras novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums.

Valmieras novada Izglītības pārvalde pārbauda vai vecāki ir nokārtojuši uzturēšanās maksas pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk – PII), kurā bērns iegūst izglītību, un reģistrē bērnu rindā uz citu PII konkrētā mācību gadā, ņemot vērā bērna dzimšanas gadu.

Ja vecāki nav nokārtojuši uzturēšanās maksas Iestādē, Valmieras novada Izglītības pārvalde ir tiesīga atteikt Iestādes maiņu (izņemot bērnam, kuram saskaņā ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu nodrošināma izglītības programmas maiņa).

Nodrošinot bērnam Iestādes maiņu, Valmieras novada Izglītības pārvalde vecākiem nosūta izziņu, vienlaicīgi informē iepriekšējās Iestādes un Iestādes, kuru bērns apmeklēs, vadītājus par Iestādes maiņu konkrētam bērnam.

Bērnu reģistrācijas kārtība uzņemšanai Valmieras novada pašvaldības izglītības iestādēs

Valmieras novada pašvaldības 30.12.2022. Saistošie noteikumi Nr.27 Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Valmieras novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma” nosaka kārtību, kādā:

  • bērni tiek reģistrēti uzņemšanai Valmieras novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – Iestāde);
  • bērnu nodrošina ar vietu Iestādē;
  • bērnam nodrošina Iestādes maiņu.

Bērna reģistrāciju uzņemšanai Iestādē, bērnu nodrošināšanu ar vietu Iestādē un Iestādes maiņu nodrošina Valmieras novada Izglītības pārvalde.

Ar vietu Iestādē tiek nodrošināti bērni vecumā no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības programmas apguves uzsākšanai.
Ja vecāki, aizbildnis, pilnvarota persona (turpmāk – Vecāki) vēlas bērnam, kurš apmeklē kādu no Iestādēm, pagarināt vai saīsināt pirmsskolas izglītības programmas apguvi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, tad līdz kārtējā gada februāra pēdējai darbdienai iesniedz Iestādes, kuru bērns apmeklē, vadītājam attiecīgu iesniegumu un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.

Pirmsskolas izglītības programmas apguve bērnam tiek nodrošināta tikai vienā Iestādē vai ģimenē, par ko Vecāki un Iestāde slēdz līgumu. Īstenojot pirmsskolas izglītības programmas apguvi ģimenē, bērns tiek uzņemts kādā no Iestādēm, kas nodrošina metodisku palīdzību Vecākiem.