Valmieras Industriālā parka teritorijā noslēgušies sanācijas un zemes atmežošanas darbi

Sanācijas laikā atrastās nesprāgušās munīcijas vienības

Noslēgušies Valmieras Industriālā parka teritorijas sagatavošanas darbi rūpnieciskās teritorijas ierīkošanai – šogad zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 96620020613 un 96620030137 veikta ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un ar nesprāgušu munīciju piesārņotas teritorijas sanācija un atmežošana. Veikto darbu laikā atrastas 266 nesprāgušas munīcijas vienības, kuras tika nodotas neitralizēšanai Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

Jau 2016. gadā Valmieras novada pašvaldība, plānojot Valmieras Industriālā parka izveidi, veica pirmssanācijas izpēti, lai noteiktu militārā piesārņojuma apjomus. Tās laikā eksperti atrada 39 sprādzienbīstamus priekšmetus un trīs munīcijas vienības bez sprāgstvielu pildījuma. Militārais piesārņojums Valmieras Industriālā parkā radās, jo teritoriju šķērsojošā dzelzceļa abās pusēs Otrā pasaules kara laikā atradās munīcijas noliktavas. Beidzoties karam, munīcija daļēji tika iznīcināta vai aprakta. Lai radītu drošu vidi teritorijas turpmākajai attīstībai un saimnieciskajai izmantošanai, novērstu draudus cilvēku veselībai un dzīvībai, tika uzsākta piesārņotās teritorijas sanācijas darbu organizēšana.

Piesārņotās teritorijas sanācijas darbus iepirkuma procedūras rezultātā veica SIA “INTELLECTUS”. Sanācijas darbi veikti saskaņā ar Valsts vides dienestā 2022. gada 16. februārī saskaņoto sanācijas darbu programmu. Lai nodrošinātu teritorijas attīrīšanu pietiekamā dziļumā, vienlaikus ar sanācijas darbiem bija nepieciešams veikt teritorijas atmežošanu.

Zemes atmežošanai, lai veiktu ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un ar nesprāgušu munīciju piesārņotas teritorijas sanāciju, rūpnieciskās teritorijas ierīkošanai pēc sanācijas darbu pabeigšanas un zemes atmežošanas, Valsts vides dienests veica ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu un darbības īstenošanai izsniedza tehniskos noteikumus.

Pirms meža zemes atmežošanas un koku ciršanas Valsts meža dienestā tika saņemts koku ciršanas apliecinājums. Sekmīgi noslēgušās divas atsavināmās koksnes izsoles atmežošanai cirtēs 57,55 ha un 26 ha platībā, kuras tika organizētas 2022. un 2023. gadā. Pēc kokmateriālu izstrādes pircējam bija pienākums veikt celmu izraušanu, savākšanu un aizvešanu, kā arī veikt teritorijas planēšanu. Izsoles veiktas atbilstoši likumam “Par valsts meža zemes nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldībai”, kas paredz, ka atmežošanas rezultātā iegūtie kokmateriāli ir atsavināmi un iegūtie līdzekļi izmantojami tikai Valmieras Industriālā parka infrastruktūras izveidei. Kopumā no koksnes pārdošanas industriālā parka attīstībai iegūti 1 967 457,43 EUR.

Valsts vides dienests, izvērtējot iesniegto pārskatu par veiktajiem sanācijas darbiem, 2023. gada 7. septembrī pieņēma lēmumu par iepriekš minētās zemes vienībās reģistrētai piesārņotai vietai piešķirtās kategorijas maiņu: no 1. kategorijas “Piesārņota vieta” uz 3. kategoriju “Nav piesārņota vieta”. Atbilstoši Valsts vides dienesta lēmumam Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 12. septembrī secīgi veica izmaiņas Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā. Veikto darbu rezultātā Valmieras novada pašvaldība var turpināt Valmieras Industriālā parka izveides un attīstības ieceres īstenošanu.

Teritorijas sanācija, atmežošana un rūpnieciskās teritorijas ierīkošana paredzēta atbilstoši Valmieras pilsētas teritorijas plānojumam. Valmieras Industriālā parka attīstību nosaka Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 94 “Par Valmieras Industriālā parka teritorijas un publiskās infrastruktūras izmantošanu un pārvaldīšanu” un Valmieras Industriālā parka stratēģija 2023.-2028. gadam.

2023. gada 16. novembrī Valmieras novada pašvaldības dome lēma iesniegt projekta “Valmieras Industriālā parka attīstība” pieteikumu Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.3.i. investīcijas “Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos” finansējuma piesaistei. Plašāk šeit.