Valmieras novada pašvaldības dome lemj turpināt Valmieras Industriālā parka attīstības projekta pieteikuma iesniegšanu

Valmieras novada pašvaldības dome lemj turpināt Valmieras Industriālā parka attīstības projekta pieteikuma iesniegšanu

Valmieras novada pašvaldības dome, visiem klātesošajiem deputātiem balsojot “par”, nolēma turpināt projekta “Valmieras Industriālā parka attīstība” pieteikuma iesniegšanu Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.3.i. investīcijas “Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos” finansējuma piesaistei.

Valmieras novada pašvaldības dome 2023. gada 12. oktobrī pieņēma lēmumu veikt vērtējumu par projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2. kārta” ietvaros veikto ieguldījumu atbilstību Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulā Nr.651/2014 noteiktajam jēdzienam “mērķorientēta infrastruktūra”.

Valmieras novada pašvaldība 2023. gada 15. novembrī saņēma SIA “ZAB COBALT” izstrādāto vērtējumu,  kurā secināts, ka projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta” ietvaros veiktie ieguldījumi nepārkāpj Regulas 651/2014 ietvaru un izslēdz projekta mērķorientētas infrastruktūras risku.

Vērtējumā ir teikts, ka:

  • nav pamata uzskatīt, ka nomas tiesību izsolē attiecībā uz projektu “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2. kārta” netika nodrošināta reāla un efektīva konkurence vai ka tās rezultātā noteiktā cena neatbilst tirgus cenai;
  • infrastruktūra nav mērķorientēta, proti, tā nav izbūvēta iepriekš noteiktam komersantam un tā nav pielāgota konkrēta komersanta vajadzībām.

Izvērtējot SIA “ZAB COBALT” izstrādāto vērtējumu un to, ka piemērotās tiesību normas paredzētā publiskā līdzfinansējuma piesaistīšanai ir analogas, Valmieras novada pašvaldības dome 2023. gada 16. novembrī lēma atcelt Valmieras novada pašvaldības domes 12.10.2023.lēmumu Nr. 490 (ārkārtas sēdes protokols Nr.15, 4.§)  “Par Valmieras novada pašvaldības domes 27.04.2023. lēmuma Nr.173 “Par atbalstu projekta pieteikuma  “Valmieras Industriālā parka attīstība” iesniegšanai” (protokols Nr.6, 10.§) atcelšanu” un  nolēma turpināt projekta “Valmieras Industriālā parka attīstība” pieteikuma iesniegšanu Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.3.i. investīcijas “Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos” iesniegšanu.

Kā jau iepriekš informējām, Valmieras novada pašvaldība sagatavotajam projekta iesniegumam “Valmieras Industriālā parka attīstība” jau bija saņēmusi pozitīvus saskaņojumus un rekomendācijas no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA).

Nacionālas nozīmes industriālas teritorijas attīstība Valmieras novadā ir bijusi mērķtiecīga  reģionālās ekonomiskās un sociālās attīstības stratēģija jau kopš 2014. gada. Nacionāla un reģionāla līmeņa industriālo parku un industriālo teritoriju infrastruktūras attīstību un teritoriju sagatavošanu uzņēmējdarbības attīstībai, piesaistot ilgtspējīgas investīcijas, paredz arī Valmieras novada attīstības programmas 2022.–2028. gadam Stratēģiskā daļā, Ilgtermiņa prioritātes IP3 “Rosīga ekonomika”, vidēja termiņa prioritāte VP3 “Industrializācija un modernizācija”.

Valmieras Industriālā parka, kas atrodas pie stratēģiski svarīgas infrastruktūras (nozīmīgs loģistikas punkts – A3 maģistrāle, apvedceļš P18 un dzelzceļš, pieejama elektroapgādes, siltumapgādes u.c. infrastruktūra), attīstība sekmēs Valmieras novada un Vidzemes reģiona attīstību un ekonomisko izaugsmi, paaugstinās iedzīvotāju dzīves kvalitāti Vidzemes reģionā līdz pat Latvijas Ziemeļu robežai. Industriālais parks ļaus reģionam piesaistīt investīcijas, attīstīt ražošanu, kā arī nodrošināt Vidzemes iedzīvotājiem jaunas darbavietas.