Vaidavā noslēgumam tuvojas infrastruktūras izveide sociālo pakalpojumu attīstībai

Īstenojot projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Valmieras novadā” (projekts Nr. 9.3.1.1/18/I/007), norisinās sociālo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras izveide divās ēkās Vaidavā, Vaidavas pagastā – Skolas ielā 1 un Nākotnes ielā 1. Projektā paredzētie būvdarbi tuvojas noslēgumam un ir uzsākts darbs pie telpu iekārtošanas ar mēbelēm. Sagādāta arī nepieciešamā sadzīves tehnika virtuvei, veļas mazgāšanai un žāvēšanai. Tiek uzstādīts arī nepieciešams aprīkojums sensorajai un fizioterapijas telpai. Par pakalpojumu sniedzējiem informācija pieejama šeit.

Pēc infrastruktūras izveides paredzēts, ka šajās ēkās darbosies:

  • sociālas rehabilitācijas un atbalsta centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kurā paredzētas telpas fizioterapijai, mūzikas, mākslas terapijai un audioterapijai, sāls istaba un sensorā istaba (Skolas ielā 1, Vaidavā);
  • dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (Skolas ielā 1, Vaidavā);
  • specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem (Skolas ielā 1, Vaidavā). Specializētās darbnīcas plānots īstenot, sadarbojoties ar uzņēmējiem, kuri būtu ieinteresēti dot darbu personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • grupu dzīvokļi, kas nodrošinās dzīves vietu 14 personām ar garīga rakstura traucējumiem (Nākotnes ielā 1, Vaidavā).

Savukārt, lai samazinātu pašvaldības izdevumus par siltumapgādi, projekta “Pašvaldības ēkas Vaidavā, Skolas ielā 1 energoefektivitātes uzlabošana” (vienošanās Nr. 4.2.2.0/21/A/073) ietvaros veikti arī ēkas Skolas ielā 1 energoefektivitātes paaugstināšanas darbi. Par šo projektu plašāk šeit.

Deinstitucionalizācijas procesā izveidotā infrastruktūra un pakalpojumi sniegs nepieciešamo atbalstu, lai personām būtu iespēja dzīvot ģimeniskā vidē, ko sniegtu grupu dzīvokļa pakalpojums, vai mājās, nevis ilgstošās aprūpes institūcijās. Izveidotā pakalpojumu infrastruktūra būs būtisks atbalsts tām ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti, un kuriem nepieciešami specifiski rehabilitācijas pakalpojumi bērnu dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Valmieras novadā” (projekts Nr. 9.3.1.1/18/I/007) tiek realizēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Līguma attiecināmās izmaksas ir 944059,68 euro, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 468668,09 eiro, valsts budžeta finansējums 82234,32 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 18146,70 eiro, pašvaldības finansējums 375010,57 eiro.