Vaidavā, Skolas ielā 1 veikti ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi

Skolas iela 1, Vaidava

Lai samazinātu pašvaldības izdevumus par siltumapgādi, veikti ēkas Vaidavā, Skolas ielā 1 energoefektivitātes paaugstināšanas darbi. Darbu laikā veikta ārsienu, jumta, cokola un pamatu siltināšana, daļēja logu un durvju nomaiņa mehāniskās ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju izbūve, kā arī veikta ieejas mezglu pārbūve vides pieejamības nodrošināšanai.

Iepirkuma procedūru rezultātā būvdarbus veic SIA “EKERS”, būvuzraudzību nodrošina SIA “NORD INDUSTRY”, autoruzraudzību veic SIA “Grand Eko”.

Darbi tiek īstenoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākumā “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” projekta “Pašvaldības ēkas Vaidavā, Skolas ielā 1 energoefektivitātes uzlabošana” (vienošanās Nr. 4.2.2.0/21/A/073) ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 636 956,64 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 405 180,62 EUR, ERAF finansējums 344 403,52 EUR, valsts budžeta finansējums 15 194,27 EUR.

Savukārt, īstenojot projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Valmieras novadā” (projekts Nr. 9.3.1.1/18/I/007), norisinās sociālo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras izveide divās ēkās Vaidavā, Vaidavas pagastā – iepriekšminētajā Skolas ielā 1 un Nākotnes ielā 1. Pēc darbu noslēgšanās paredzēts, ka šajās ēkās darbosies:

  • sociālas rehabilitācijas un atbalsta centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kurā paredzētas telpas fizioterapijai, mūzikas, mākslas terapijai un audioterapijai, sāls istaba un sensorā istaba (Skolas ielā 1, Vaidavā);
  • dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (Skolas ielā 1, Vaidavā);
  • specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem (Skolas ielā 1, Vaidavā). Specializētās darbnīcas plānots īstenot, sadarbojoties ar uzņēmējiem, kuri būtu ieinteresēti dot darbu personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • grupu dzīvokļi, kas nodrošinās dzīves vietu 14 personām ar garīga rakstura traucējumiem (Nākotnes ielā 1, Vaidavā).