Noslēgumam tuvojas vides pieejamības pilnveidošanas process deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Vaidavā

Īstenojot projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Valmieras novadā” (projekts Nr. 9.3.1.1/18/I/007), turpinās infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Vaidavā.

Projekta īstenošanas procesā SIA “JOE” pabeigusi izmaiņas būvniecības dokumentācijā ēkai ”Grupu dzīvokļi” Nākotnes ielā 1 un “Sociālās rehabilitācijas un dienas aprūpes centrs” Skolas ielā 1, Vaidavā. Iepirkuma rezultātā par papildus būvdarbu atbilstoši izmaiņām būvniecības dokumentācijā veikšanu abās ēkās Vaidavā ir noslēgts līgums ar SIA “Ekers”.

Komisijai, izvērtējot iepirkuma ietvaros no uzņēmējiem saņemtos piedāvājumus, par pandusa un celiņa izbūvi Skolas ielā 1 noslēgts līgums ar SIA “AB VIDZEMES NAMI”. Būvdarbu uzraudzību veic SIA “RS būvnieks”. Darbi tiek veikti atbilstoši SIA “Ceļu komforts”  izstrādātajam būvprojektam.

Projekta īstenošanas procesā uzsākta aprīkojuma iegāde ēkām Nākotnes ielā 1 un Skolas ielā 1. Mēbeļu un iebūvējamās tehnikas piegādi nodrošina SIA “Sentios”. Sadzīves tehniku ēkai “Grupu dzīvokļi” Nākotnes ielā 1 piegādā SIA “AKINA”. SIA “P.E.M. Tehnoloģijas” piegādā sadzīves tehniku  “Sociālās rehabilitācijas un dienas aprūpes centrs” Skolas ielā 1.

Tirgus izpētes rezultātā par sensorās un fizioterapijas telpu aprīkojuma piegādātāju izvēlēta SIA ”Slaugivita”.

Pašlaik tiek sagatavota dokumentācija tirgus izpētei žalūziju un informatīvo plākšņu iegādei.

Ir parakstīta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta realizācijas termiņu līdz  31.12.2023.

Projekta ietvaros plānots izveidot:

  • grupu dzīvokļus, kas nodrošinātu dzīves vietu 14 personām ar garīga rakstura traucējumiem (Nākotnes ielā 1, Vaidavā);
  • sociālas rehabilitācijas un atbalsta centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kurās paredzētas telpas fizioterapijai, mūzikas, mākslas terapijai un audioterapijai, sāls istaba un sensorā istaba (Skolas ielā 1, Vaidavā);
  • dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (Skolas ielā 1, Vaidavā);
  • specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem (Skolas ielā 1, Vaidavā). Specializētās darbnīcas plānots īstenot, sadarbojoties ar uzņēmējiem, kuri būtu ieinteresēti dot darbu personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Deinstitucionalizācijas procesā izveidotā infrastruktūra un pakalpojumi sniegs nepieciešamo atbalstu, lai personām būtu iespēja dzīvot ģimeniskā vidē, ko sniegtu grupu dzīvokļa pakalpojums, vai mājās, nevis ilgstošās aprūpes institūcijās. Izveidotā pakalpojumu infrastruktūra būs būtisks atbalsts tām ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti, un kuriem nepieciešami specifiski rehabilitācijas pakalpojumi bērnu dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Valmieras novadā” (projekts Nr. 9.3.1.1/18/I/007) tiek realizēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Projekta kopējie izdevumi ir 943 874,58 eiro, no tiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 464 952,62 eiro, valsts budžeta finansējums 82 022,70 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 18 122,39 eiro, pašvaldības finansējums 378 776,87 eiro.