Tikšanās ar iedzīvotājiem Vecates, Matīšu un Burtnieku pagastos

Tikšanās ar iedzīvotājiem Vecates, Matīšu un Burtnieku pagastos

Aizvadītajā nedēļā, 7. un 10. martā, norisinājās Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes un vietējās rīcības grupas biedrības “No Salacas līdz Rūjai” tikšanās ar Valmieras novada iedzīvotājiem Burtnieku apvienībā – Vecates Kultūras centrā, Matīšu Tautas namā un Burtnieku Kultūras centrā. Tikšanās laikā sanākušie uzzināja par iedzīvotāju līdzdalības iespējām Valmieras novada pašvaldībā un par pieejamo LEADER projektu finansējumu, kā arī diskutēja par pagasta attīstības iespējām.

Dzīves kvalitātes un dzīvesvides uzlabošanā būtiska ir gan vietējo iedzīvotāju iesaistīšanās un līdzdarbošanās, gan cieša un laba sadarbība ar pašvaldību un vietējām nevalstiskajām organizācijām. Lai iepazīstinātu ar 2023. gadā plānotajām novada iedzīvotāju līdzdalības iespējām, pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītāja Inese Bērziņa un viņas vietniece Līga Bieziņa informēja par Iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu, Līdzdalības budžeta projektu ideju konkursu, akciju “Valmieras novada viedais ciems”, kā arī plānoto Valmieras novada iedzīvotāju padomju veidošanu.

Savukārt Daiga Siliņa, biedrības “No Salacas līdz Rūjai” administratīvā vadītāja, sanākušos iepazīstināja ar LEADER projektu iespējām laika periodā no 2023. līdz 2027. gadam, minot konkrētus piemērus, kā precīzi noformulētas iedzīvotāju vajadzības īstenotas jau realizētos projektos, kā arī aicināja iedzīvotājus piedalīties rīcības grupas stratēģijas izstrādē, definējot savas teritorijas attīstības potenciālu un vajadzības.

Tikšanās noslēgumā kopīgi izzināja katra pagasta priekšrocības, problēmas un attīstības iespējas, lai apzinātu teritorijas iedzīvotāju viedokli par nepieciešamajiem uzlabojumiem un pakalpojumiem dažādās jomās, sporta un kultūras pasākumu pieejamību, kā arī uzņēmējdarbības atbalstu.

Vecates pagastā iedzīvotāji ļoti novērtē daudzfunkcionālo sporta laukumu, labprāt atjaunotu atrakciju “Meža kaķis” un bērnu atpūtas laukumiņu. Tāpat būtu nepieciešams turpināt Vecates parka labiekārtošanu un iekārtot dabas taku no Salacas uz Riņņukalnu. Iedzīvotāji rosina atrast pielietojumu bijušās Vecates pagasta pārvaldes ēkai.

Matīšu pagastā iedzīvotāji kā pozitīvo izceļ atjaunoto Matīšu Tautas namu. Iedzīvotāji atzinīgi novērtē arī Kociņparka attīstību, bet vēlētos, lai arī Matīšu estrādes teritorija tiktu labiekārtota.

Matīšniekus jau vairākus gadus satrauc Valmieras ielā 5 esošās ēkas nākotne. Pašvaldības pārstāvji sanākušos informēja, ka šogad plānots ēkai nomainīt jumtu un ir plānots, ka šeit varētu attīstīties sociālā uzņēmējdarbība.

Matīšos iedzīvotājus satrauc nepietiekams dzīvojamais fonds. Daudzas jaunās ģimenes interesējas un vēlētos pārvākties no pilsētas vai ārzemēm uz dzīvi laukos, bet trūkst šādu iespēju.

Burtnieku pagastā sanākušie izceļ divas pagasta iespējas: Burtnieku muižas parku un atpūtas vietas ap Burtnieku ezeru. Ap ezeru iedzīvotāji novērtē jau ieguldīto darbu pie pludmaļu paplašināšanas un dabas taku izveides, bet būtu nepieciešams papildināt infrastruktūru ar atpūtas elementiem, piemēram, sauļošanās soliem. Tāpat izteikti trūkst pārģērbšanās kabīnes. Dabas pētniekiem interesanti būtu apdomāt, kāpēc Burtnieku muižas parkā vairs nedzīvo vāveres.

Sanāksmes laikā atkārtoti aktualizēja jautājumu arī par degradētajām ēkām Burtnieka krastā. Pašvaldības pārstāvji apliecināja, ka darbs pie ēku Ezera ielā 6 un 8 sakārtošanas turpinās un vietējiem ierosina ēkā bez jumta padomāt par brīvdabas izstādes ierīkošanu. Burtnieka apkārtnes tūrisma attīstība tiek veidota pēc vienota plāna, kas ietver arī šo ēku izmantošanu un Ezera ielas promenādes veidošanu kā pievilcīgu vietu pastaigām. Pašvaldībai lielākais izaicinājums ir privātīpašumā esošā bijušā Burtnieku kultūras nama ēka, kas būtu jānojauc likumdošanā noteiktajā kārtībā, saglabājot unikālās Livonijas ordeņa pilsdrupas.

Līdz ar tikšanos Burtniekos ir noslēgušās plānotās tikšanās Burtnieku apvienībā. Atskats uz tikšanās reizēm Ēveles, Rencēnu un Valmieras pagastā pieejams šeit.

Līdz pat 1. aprīlim aicinām iedzīvotājus apmeklēt tikšanās reizes arī citos Valmieras novada pagastos un pilsētās. Plašāk par plānotajām tikšanās vietām un laikiem šeit.