Vides un dabas izziņa

Vides un dabas izziņa

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Projekta partneri:Cēsu novada pašvaldība, Valkas novada pašvaldība
Finansēšanas avots:Interreg, Pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam (turpmāk – Programma)
Projekta nosaukums:Vides un dabas izziņa
Īstenošanas laiks:2023. gada 28. aprīlis – 2023. gada 15. novembris
Projekta izmaksasProjekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 88 525,00 EUR
• Programmas līdzfinansējums 90% apmērā jeb 79 672,50 EUR
• Valmieras novada pašvaldībai pieejamās attiecināmās izmaksas 46 541,00 EUR, t.sk.,90% 41 886,90 EUR Programmas līdzfinansējums, 5% 2 327,05 EUR Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējums un 5% 2 327,05 EUR valsts budžeta līdzfinansējums
Projekta mērķis:Projekta mērķis: kopīgu darbību īstenošana vides pārvaldībā, lai veicinātu vides aizsardzību, klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām.
Projekta konkrētie mērķi:
1) Veicināt un atbalstīt jauniešu zināšanas, prasmes un atbildību pret vidi ilgtspējīgai attīstībai, īstenojot projekta aktivitātes 6 mēnešu periodā.
2) Papildināt īstenotā projekta “Zaļie Torņi” (angliski “Green Towers”) Nr. LV-RU-016 rezultātus.
Projekta aktivitātes:Projekta galvenās aktivitātes:
1) Aprīkojuma iegāde, kas nodrošinās iespēju īstenot dažādu ar vides izglītību saistītu aktivitāšu īstenošanu īstenotajā projektā “Zaļie Torņi” izveidotajā infrastruktūrā.
2) Vides izziņas pasākumi (ekskursijas, nometnes, pārgājieni).
3) Digitālo informācijas materiālu sagatavošana.
Valmieras novada pašvaldības aktivitātes:
1) Aprīkojuma iegāde “zaļajam paviljonam” pie Rūjienas vidusskolas.
2) 2 ekskursijas Rūjienas vidusskolas skolēniem uz Ventspils zinātnes centru VIZIUM.
3) 4 mācību ekspedīcijas vides izglītības jomā Rūjienas vidusskolas apkārtnē.
Projekta rezultāti:1) Iniciatīvas dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas veicināšanai – 1
2) Personu skaits, kas aktīvi piedalās vides pasākumos un izpratnes veidošanas pasākumos – 250
3) Pasākumu dalībnieku procentuālā daļa, kuru zināšanas ir palielinājušās un, iespējams, radījusi ilgstošu ietekmi/darbību – 60%
Projekta publicitāte:25.05.2023. Uzsākta pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “Vides un dabas izziņa” ieviešana
18.10.2023. Rūjienas vidusskolas skolēni iesaistās projektā “Vides un dabas izziņa”
28.11.2023. Pabeigta projekta “Vides un dabas izziņa” īstenošana
Kontaktpersona:Vita Reinalde
Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Projektu vadības nodaļas projektu vadītāja

+371 25625350
Vairāk informācijas:interreg.lv
Eiropas Savienība

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Valmieras novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Environment and nature cognition

Project submitter:Valmiera municipality government
Project partners:Cēsis municipality government, Valka municipality government
Funding source:Interreg, Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020 (hereinafter – the Programme)
Project name:Environment and nature cognition
Implementation time:28.04.2023. – 15.11.2023.
Total cost of the project:The total eligible costs of the project are EUR 88,525.00 • The amount of the Programme co-funding is 90% or EUR 79,672.50 • Eligible costs available to Valmiera County Municipality EUR 46,541.00, including 90% EUR 41,886.90 Programme co-funding, 5% EUR 2,327.05 co-financing by Valmiera County Municipality and 5% EUR 2,327.05 Latvian state budget co-financing
The purpose of the project:The purpose of the project: implementation of joint actions in environmental management to promote environmental protection, climate change mitigation and adaptation. Specific goals of the project: 1) Promote and support young people’s knowledge, skills and responsibility towards the environment for sustainable development by implementing project activities in a 6-month period. 2) To supplement the implemented project “Zaļie Torņi” (English “Green Towers”) No. LV-RU-016 results.
Project activities:The main activities of the project: 1) Purchase of equipment that will provide the opportunity to implement various activities related to environmental education in the infrastructure created in the “Green Towers” project. 2) Environmental awareness events (excursions, camps, hikes). 3) Preparation of digital information materials. Activities of the municipality of Valmiera region: 1) Purchase of equipment for the “green pavilion” near Rūjiena secondary school. 2) 2 excursions for Rūjiena secondary school students to Ventspils science center VIZIUM. 3) 4 educational expeditions in the field of environmental education in the surroundings of Rūjiena Secondary School.
Project results:Cross-border initiatives for promotion of sustainable use of natural resource – 1Number of persons actively participating in environmental actions and awareness raising activities – 250Capacity of relevant stakeholders and general public for sustainable use of natural resources (Percentage of event participants,whose knowledge has increased and potentially resulted in a durable impect/action) – 60%   
Publicity of the project:
Contact person:Vita Reinalde
Project manager of the Project Management Department of the Valmiera Municipality Development Board

+371 25625350
More information:interreg.lv
EU

This publication has been produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of  Valmiera municipality government and do not necessarily reflect the views of the European Union.