Sabiedrības iesaiste zīmola “Burtnieka zandarts” izveidē un informēšanā par ezera zivju resursu racionālu un saudzīgu izmantošanu

Sabiedrības iesaiste zīmola “Burtnieka zandarts” izveidē un informēšanā par ezera zivju resursu racionālu un saudzīgu izmantošanu

Projekta iesniedzējsValmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš2022. gada februāris – 2022. gada decembris
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas9939,16 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums2891,04 EUR
Projekta mērķisIesaistot sabiedrību, izveidot zīmolu “Burtnieka zandarts”, akcentējot senās zvejniecības tradīcijas, veicinot izpratnes palielināšanos par savvaļas zivju resursu vērtību un Burtnieku ezera zvejnieku profesionālo pilnveidi loma realizēšanā, stiprinot ciešākas saiknes starp vietējiem uzņēmējiem un zvejniekiem; attīstot jaunas piegāžu ķēdes sadarbībā ar reģiona restorāniem un nostiprinot pagatavošanas receptes, izstrādājot zīmola vizuālo identitāti un sagatavojot pieteikumu starptautiskai zīmola reģistrēšanai, informējot plašāku sabiedrību, tostarp par ezera ekoloģiskajiem jautājumiem.
Projekta galvenās aktivitātesVeikta Burtnieku ezera zvejnieku izglītošana uzņēmējdarbībā un tirgvedībā gan veicot individuālas apmācības un konsultēšanu, gan iepazīstoties ar citu zvejnieku pieredzi zīmolu “Salacgrīvas nēģi” un “Carnikavas nēģi” ieviešanā un turpmākajā virzīšanā, zīmola integrēšanā uzņēmējdarbībā apmācīti arī vietējie tūrisma uzņēmēji;Veikta zivju piegādes ķēžu analīze, izstrādāti priekšlikumi sadarbībai ar restorānu tīklojumu, tostarp atbilstoši Slow Food Slow fish pieejai;Rekonstruētas divas senākās zināmās 18.gs. zandarta pagatavošanas receptes, dokumentējot sagatavošanas procesu, iesaistot zvejniekus labākai resursa vērtības izpratnei;Izstrādājot Burtnieku ezera tūrisma koncepciju (un pieteikumu Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība pārtikas produktiem, lauksaimniecības produktiem), veikta konsultēšanās ar arheologiem, īstenota arheoloģiskās izpētes faktu un zvejniecības vēstures iekļaušana zīmola koncepcijā;Izstrādāta Burtnieka zandarta zīmola koncepcija, sagatavoti materiāli publicitātei un informatīvajām kampaņām, izstrādāta Burtnieka zandarta zīmola grafiskā identitāte;Sagatavots pieteikums Burtnieka zandarta iekļaušanai ES aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā un nacionālajā patentu valdē;Veikta (un tiek turpināta arī pēc projekta beigām) mērķtiecīga informatīva kampaņa par Burtnieka zandartu un sabiedrības informēšana par ezera zivju resursu racionālu un saudzīgu izmantošanu gan pašvaldības informatīvajos kanālos (mājaslapa, sociālo tīklu konti, podkāsts “Valmierīgas sarunas”), zandarts prezentēts Burtnieku ezera svētkos, gan ārējos kanālos – veikta zīmola prezentācija Straupes Slow Food tirdziņā un izplatīta informācija biedrības “SLOW FOOD STRAUPE” informatīvajos kanālos, iesaistīto dalībnieku sociālo mediju kontos.
RezultātiZīmola izveide, nostiprināšana un virzīšana tirgū ir ilgtermiņa pasākums, kas prasa gan specifiskas zināšanas, gan resursus un plašāku koordinēšanu. Publiska – privāta partnerība (starp pašvaldību, zvejniekiem, uzņēmējiem, pētniekiem un vietējo kopienu)  šādai sadarbībai ir īpaši nozīmīga, šī projekta un mērķa sasniegšanas ietvaros veidojot mērķtiecīgi vadāmu sarunu un dialoga platformu. Projekts devis nozīmīgu impulsu turpmākajām saistītām darbībām, gan diskutējot par zvejas resursiem, gan ar makšķerniekiem vai sabiedrību plašāk par vajadzību atzīt vietējo resursu vērtības, ieguldīt tajā. Arī rosināt plašāku diskusiju par Burtnieka ekoloģisko stāvokli, analizēt tirgus attīstības tendences, kas tik koncentrētā un mērķtiecīgā, visaptverošā veidā līdz šim nebija darīts. Iesaistīto pušu ieguldītie resursi arī turpmākai šīs iniciatīvas attīstībai būs nozīmīgi, jo projekta laikā izveidojušās tālākas apņemšanās īstenot un ieviest zīmolu darbībā. Uzskatāmi parādījies potenciāls par saikni ar reģiona viesmīlības jomas uzņēmējiem. Iezīmējas arī vairākas problemātiskas vietas (piemēram, MK noteikumu noteiktais ierobežojums par zveju brīvdienās, kas nerada iespēju tirgot svaigas zivis Slow Food Straupe svētdienas tirdziņā). Īsā laikā panākta gan zvejnieku vērtība un uzticēšanās apspriest zivju piegādes ķēdes un uzņēmējdarbības finansiālos aspektus, lai spriestu tālāk par vērtībām, citiem akcentiem uzņēmējdarbībā un zīmola attīstību. Sniegts nozīmīgs ieguldījums arī nemateriālo kultūras tradīciju apzināšanā un izcelšanā. Zīmola attīstība raisījusi arī pozitīvas asociācijas ar Burtnieka apkārtnes kā vietas attīstību un pievilcību dzīvošanai un uzņēmējdarbībai skatot šīs iniciatīvas ietekmi plašākā kontekstā.
PublicitāteAicina uz tikšanos par Burtnieku ezera tūrisma attīstības stratēģiju
Iepazīsti Burtnieka zandartu!
Aicinājums uz Burtnieka zandarta prezentāciju Straupes tirdziņā FB
Atskats par Burtnieka zandarta prezentāciju Straupes tirdziņā FB
Tiek attīstīts Burtnieka zandarta zīmols
Tiek attīstīts Burtnieka zandarta zīmols publikācija visitvalmiera.lv
Tiek attīstīts Burtnieka zandarta zīmols publikācija valmieraszinas.lv
Tiek attīstīts Burtnieka zandarta zīmols publikācija ziemellatvija.lv
Podkāsts par Burtnieka zandarta zīmolu(pieejams youtube) vai Spotify
Radio raidījums un raksts par Burtnieka zandarta gatavošanu un Zīmola attīstīšanu
zivju fonds