Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Sedas pilsētas ģimenes ārsta praksē

Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Sedas pilsētas ģimenes ārsta praksē

 

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Finansēšanas avots: Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2 Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru 5. kārta
Projekta nosaukums: “Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Sedas pilsētas ģimenes ārsta praksē” Nr. 9.3.2.0/20/A/047
Īstenošanas laiks: 2020. gada marts – 2022. gada janvāris
Projekta kopējās izmaksas: Projekta attiecināmās izmaksas 4080,00 EUR
ERAF finansējums 3468,00 EUR
Valsts budžeta finansējums 367,20 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums  244,80 EUR
Projekta mērķis:  uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes tehnisko nodrošinājumu un aprīkojumu ģimenes ārsta prakses vietā
Projekta aktivitātes:  1. medicīnas iekārtu un aprīkojuma iegāde
2. datortehnikas iegāde
3. publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu
Projekta rezultāti:    Projekta rezultātā ģimenes ārsta prakses vieta tiks aprīkota ar medicīniskajām tehnoloģijām un iekārtām, uzlabota kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem
Projekta publicitāte:   https://www.valmierasnovads.lv/strencu-novada-isteno-projektus-gimenes-arstu-pakalpojumu-pieejamibas-uzlabosanai-seda-un-planos/   
https://www.valmierasnovads.lv/gimenes-arstu-prakses-seda-un-planos-sanem-jaunas-iekartas/     
https://www.valmierasnovads.lv/papildu-aprikojums-veselibas-uzlabosanas-pakalpojumu-pieejamibas-nodrosinasanai-sedas-un-planu-gimenes-arstu-prakses/