Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Plāņu pagasta ģimenes ārsta praksē

Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Plāņu pagasta ģimenes ārsta praksē

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Finansēšanas avots: Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2 Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru 5. kārta
Projekta nosaukums: “Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Plāņu pagasta ģimenes ārsta praksē”
Nr. 9.3.2.0/20/A/048
Īstenošanas laiks: 2020. gada marts – 2022. gada janvāris
Projekta kopējās izmaksas: Projekta attiecināmās izmaksas 8160,00 EUR
ERAF finansējums 6936,00 EUR
Valsts budžeta finansējums 734,40 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums 489,60 EUR
Projekta mērķis:  uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes tehnisko nodrošinājumu un aprīkojumu ģimenes ārsta prakses vietā
Projekta aktivitātes:  1. medicīnas iekārtu un aprīkojuma iegāde
2. datortehnikas, drukas iekārtas iegāde
3. publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu
Projekta rezultāti:    Projekta rezultātā ģimenes ārsta prakses vieta tiks aprīkota ar medicīniskajām tehnoloģijām un iekārtām, uzlabota kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem
Projekta publicitāte:   https://www.valmierasnovads.lv/strencu-novada-isteno-projektus-gimenes-arstu-pakalpojumu-pieejamibas-uzlabosanai-seda-un-planos/   
https://www.valmierasnovads.lv/gimenes-arstu-prakses-seda-un-planos-sanem-jaunas-iekartas/     https://www.valmierasnovads.lv/papildu-aprikojums-veselibas-uzlabosanas-pakalpojumu-pieejamibas-nodrosinasanai-sedas-un-planu-gimenes-arstu-prakses/