Jaunatnes iniciatīvu projekts – Māksla izaugt

Jaunatnes iniciatīvu projekts – Māksla izaugt

Projekta iesniedzējs:Strenču novada dome
Projekta īstenotājsValmieras novada pašvaldība
Finansēšanas avots: Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskais atbalsta mērķis “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”, Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (ID Nr. 8.3.4.0/16/I/001) atklāts projektu konkurss “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”
Projekta nosaukums: “Māksla izaugt” Nr. 341
Īstenošanas laiks: 2020. gada septembris – 2021. gada decembris
Projekta kopējās izmaksas: Projekta attiecināmās izmaksas 4600,00 EUR
ESF finansējums 4600,00 EUR
Projekta mērķis:  Attīstīt jauniešu sociālās prasmes, veicināt viņos pozitīvu pašvērtējumu, iekšējās izaugsmes un emocionālās inteliģences prasmju paaugstināšanos, nākotnē pozitīvi ietekmējot jauniešu aktīvu un apzinātu līdzdalību savā ikdienas dzīvē, sabiedrībā un ģimenē
Projekta aktivitātes:  4 izaugsmes nodarbību cikli:
2 individuālās izaugsmes nodarbības ar katru projektā iesaistīto jaunieti;
5 izaugsmes nodarbības grupā
Projekta rezultāti:    Projekta rezultātā jaunieši spēs labāk sadarboties gan individuālā kontekstā, mazinot trauksmi un bailes no nezināmā, atšķirīgā, gan grupas kontekstā, uzlabojot viņu spējas komunikācijā, līdzdalībā skolas un sabiedrības procesos un aktivitātēs, kā arī paaugstinās savas sociālās prasmes un piedzīvos pozitīvu vērtējumu grupas ietvaros, kas veicinās iekšējo izaugsmi un pozitīva, adekvāta pašvērtējuma veidošanos, nākotnē pozitīvi ietekmējot jauniešu aktīvu un apzinātu līdzdalību savā ikdienas dzīvē, sabiedrībā un ģimenē
Projekta publicitāte:   Jaunatnes iniciatīvu projekts MĀKSLA IZAUGT
Projekta PuMPuRS Jaunatnes iniciatīvu projekts MĀKSLA IZAUGT tiek pagarināts