Projekta PuMPuRS Jaunatnes iniciatīvu projekts MĀKSLA IZAUGT tiek pagarināts

Māksla izaugt

Kā jau iepriekš tika ziņots, sākot ar 2020. gada septembri, biedrība “Māksla labsajūtai” sadarbībā ar PROJEKTU “PuMPuRS”, Strenču novada pašvaldību un Strenču pamatskolu uzsāka realizēt projektu “MĀKSLA IZAUGT”, kura ietvaros divdesmit četriem Strenču pamatskolas (gan Strenčos, gan Sedā) 5.- 9. klašu skolēniem (5.-6. klašu grupa, 7.-9. klašu grupa) tiek piedāvāta iespēja apmeklēt 4 iekšējās izaugsmes grupas nodarbības (katrai grupai) un 2 individuālas nodarbības katram jaunietim. Izaugsmes nodarbību mērķis vērsts uz pusaudžu sociālo prasmju attīstību, pozitīva pašvērtējuma, iekšējās izaugsmes veicināšanu un emocionālās inteliģences prasmju paaugstināšanu, gan pašiem veidojot radošus darbus, gan analizējot un reflektējot par citu radīto, tai skaitā – darbs muzejos vai mākslas izstādēs ar jau gataviem mākslas darbiem, veidojot savu izpratni par mākslas interpretāciju. Izaugsmes grupu vadītāja – sertificēta mākslas terapeite Ilze Plūme.

Ņemot vērā valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, kopš 2020.gada decembra šī projekta darbs tika uz laiku apturēts. Sākot ar 2021. gada martu, ievērojot valstī noteiktās pulcēšanās vadlīnijas, projekta darbība ir atsākusies. Spītējot šī pavasara vēsajiem un skarbajiem laikapstākļiem, pamatā darbs notiek brīvā dabā. Galvenais fokuss tiek vērsts uz radošo procesu, komandas darbiem un diskusijām pēc darba veikšanas, jo jaunieši ir noilgojušies pēc klātienes komunikācijas vienam ar otru, un labprāt dalās ar savām izjūtām un emocijām par attālināto mācību ietekmi uz viņu labizjūtu. Šobrīd īpaši labi redzama šādu jaunatnes iniciatīvu projektu pozitīvā loma jauniešu socializēšanās prasmju, emociju izpratnes un radošuma veicināšanā.

7.-9. klašu grupa savu darbu uzsāks ar 2021.gada septembri. Plānots, ka projekts “MĀKSLA IZAUGT” tiks realizēts līdz 2021.gada 31. decembrim.

Jaunatnes iniciatīvas projektu “MĀKSLA IZAUGT” pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).

Projekts tiek realizēts darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros.

Zaiga Auniņa, Strenču novada domes Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja