Jaunatnes iniciatīvu projekts MĀKSLA IZAUGT

Māksla izaugt

Reizē ar jauno skolas mācību gadu Strenču pamatskolā sākas Projekta PuMPuRS Jaunatnes iniciatīvu projekts “MĀKSLA IZAUGT”.

Mūsdienu sabiedrībā pusaudžiem un jauniešiem arvien biežāk nākas saskarties ar nestandarta situācijām, izaicinājumiem gan skolā, gan ārpus tās, kurās nepieciešamas ne tikai socializēšanās prasmes, bet arī spēja parādīt nelokāmu gribasspēku un pietiekami augstu pašcieņu. Šīs prasmes dzīvē ir būtiskas ikvienam, tomēr pusaudžu un jauniešu socializācijas procesa norise īpaši ietekmē viņu tālāko dzīves gaitu, iekļaušanos sabiedrībā, tai skaitā mācību iestādē

Māksla kā komunikācijas un izteiksmes instruments ar bagātīgo tehnisko klāstu dod iespēju radoši pieiet šo prasmju apgūšanai caur neformālo izglītību un aktīvu līdzdalību, paužot savu pieredzi un atklājot radošo potenciālu, motivāciju kvalitatīvai un mērķtiecīgai attīstībai.

Sākot ar septembri, biedrība “Māksla labsajūtai” sadarbībā ar projektu “PuMPuRS”, Strenču novada pašvaldību un Strenču pamatskolu uzsāk realizēt projektu “MĀKSLA IZAUGT”, kura ietvaros divdesmit četriem Strenču pamatskolas un Sedas filiāles skolēniem (5.-6. klašu grupa, 7.-9. klašu grupa) laika posmā no septembra līdz martam ir iespēja apmeklēt 4 iekšējās izaugsmes grupas nodarbības (katrai grupai). Izaugsmes nodarbību mērķis ir vērsts uz pusaudžu sociālo prasmju attīstību, pozitīva pašvērtējuma, iekšējās izaugsmes veicināšanu un emocionālās inteliģences prasmju paaugstināšanu, kā arī doties ekskursijā apmeklējot mūsdienu mākslas izstādes, veidojot savu izpratni par mākslas interpretāciju. Izaugsmes grupu vadītāja – sertificēta mākslas terapeite Ilze Plūme.

Sociālās prasmes raksturo kvalitāti, kādā noris komunikācija ar apkārtējiem, kas izpaužas gan kā spēja sastrādāties ar citiem grupu/komandu darbā, spēja klausīties un sadzirdēt sarunu biedra teikto, precīzi uztverot paustās idejas, gan kā attieksme un paša spēja pārliecinoši, situācijai atbilstoši izteikties, pārstāvot savu viedokli, uzskatus un intereses.

Plānots, ka izaugsmes nodarbību laikā pusaudži caur neformālās izglītības metodēm un uz mākslu balstītām aktivitātēm paaugstinās savas sociālās prasmes un piedzīvos pozitīvu vērtējumu grupas ietvaros, kas veicinās iekšējo izaugsmi un pozitīva, adekvāta pašvērtējuma veidošanos, pozitīvi iedarbojoties uz pusaudžu aktīvu, apzinātu līdzdalību ikdienas dzīvē izglītības iestādē, ģimenē un ārpus tās.

Jaunatnes iniciatīvas projektu “MĀKSLA IZAUGT” pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).

Projekts tiek realizēts darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība”8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros.

Zaiga Auniņa, Strenču novada domes Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja