Pieejams pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai

Atbalsts energoefektivitātes pasākumiem

Saskaņā ar Valmieras novada domes 2021. gada 30. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 23 “Par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un māju atjaunošanai” Valmieras novada iedzīvotājiem pieejams līdzfinansējums šādām aktivitātēm dzīvojamo māju energoefektivitātes un labiekārtošanas jomās:

Līdzfinansējums var tikt piešķirts dzīvojamām mājām, kuras atbilst šādiem nosacījumiem:

  • dzīvojamās mājas kopējā dzīvokļu platība ir lielāka par 200 m2, nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 % no mājas kopējās platības;
  • vienai personai pieder ne vairāk kā 25 % no mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem, neņemot vērā Pašvaldībai piederošo īpašuma daļu;
  • dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidota dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai Civillikumā noteiktajā kārtībā noslēgts savstarpējs līgums par mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;
  • dzīvojamā māja ir pieslēgta centralizētajai siltumapgādes sistēmai un tajā ir ierīkots siltummezgls ar siltumenerģijas patēriņa skaitītāju;
  • dzīvojamai mājai piesaistītais zemesgabals (gabali) ir nodots dzīvokļu īpašnieku īpašumā vai par tā izmantošanu noslēgts līgums;
  • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vairāk nekā pusei no mājas dzīvokļu īpašniekiem balsojot “par”, ir pieņemts lēmums veikt ēkas energosertifikāciju un/vai mājas energoefektivitātes pasākumus, un/vai piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas, un/vai atjaunošanas pasākumus, nodrošinot mājas dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējuma daļu un nepieciešamības gadījumā – arī kredītiestādes finanšu līdzekļus;
  • negatīvā starpība starp aprēķinātajiem un visu dzīvokļu īpašnieku samaksātajiem maksājumiem par apsaimniekošanu (apsaimniekošanas maksa) un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (apkure, aukstais un karstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana), pēdējos divpadsmit mēnešos nedrīkst pārsniegt 15 % (sākot atskaites periodu divus mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas).

Līdzfinansējums var tikt piešķirts jaunizbūvētām dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

  • ēkas kopējā dzīvokļu platība ir lielāka par 200 m2 un tajā esošo nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 % no ēkas kopējās platības;
  • dzīvojamam namam piesaistītais zemesgabals (gabali) ir dzīvojamā nama īpašnieka (īpašnieku) īpašums vai par tā izmantošanu ir noslēgts līgums;
  • dzīvojamā nama īpašniekam (īpašniekiem) nedrīkst būt nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, tas nav ar tiesas lēmumu atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā ar tiesas lēmumu noteikts tiesiskās aizsardzības process, vai, saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju, tas neatrodas likvidācijas procesā.

Līdzfinansējuma saņemšanai pretendents iesniedz pašvaldībai pieteikumu un projekta iesniegumu. Ar finansējuma piešķiršanas noteikumiem var iepazīties šeit.

2022. gadā pašvaldība ir piešķīrusi līdzfinansējumu četriem projektiem Valmieras pilsētas teritorijā. Vaidavas ielā 7 līdzfinansējums piešķirts topogrāfijas un būvprojekta sagatavošanai, bet trīs projekti paredz pagalmu labiekārtošanu. Tie īstenoti Stacijas ielā 35, Beātes ielā 23 un Rūpniecības ielā 40. Projektu iesniedzēji SIA “Valmieras namsaimnieks” un biedrība “Banāni”. Kopējā 2022. gadā piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma summa 65 540 EUR.