Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rūjienas pilsētā

Valmieras novada pašvaldības izsoles

Valmieras novada pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Valmieras novada pašvaldības domes 2022. gada 24. februāra sēdes lēmumu Nr. 170 (protokols Nr. 4, 65. §) ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr. 9615 0010103.

Lokālplānojuma mērķis ir funkcionālā zonējuma maiņa no no Jauktas apbūves teritorijas (JA) un Individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijas (DzS) uz jauktas centra apbūves teritoriju (JC). Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” zemes ierīkotāja Santa Fromberga (tālr. 64219055, e-pasts: ).

Ar spēkā esošajiem Rūjienas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem – Rūjienas novada teritorijas plānojums 2012.-2024. gadam, Rūjienas novada attīstības programma 2019-2025 un Rūjienas novada ilgtspējas attīstības stratēģija 2030 var iepazīties Valmieras novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā “Attīstība” un “Pašvaldība”, kā arī Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā – Ģeoportālā https://geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.