Paziņojums par izsoli neapbūvētai zemes vienībai Sporta ielā 4, Valmierā

paziņojums

Valmieras novada pašvaldība atklātā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neapbūvētu zemes vienību Sporta ielā 4, Valmierā, Valmieras novadā, 1775 m2, zemes vienības kadastra apzīmējums 9601 005 0174.

Izsole notiks 18.07.2023. plkst. 15.00 Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta nākamajā dienā pēc sludinājuma publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var iesniegt līdz 14.07.2023. plkst.16.00:

Izsoles sākumcena EUR 11700.00, nodrošinājums – EUR 1170.00, solis – EUR 300, reģistrācijas maksa – EUR 20.

Reģistrācijas maksa ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības kontā AS “Luminor Bank” Valmieras nodaļa, konta Nr.LV38 RIKO 0002 7107 1001 1, bankas kods RIKOLV2X ar norādi „Sporta 4 izsoles reģistrācijas maksa”. Nodrošinājuma nauda ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības kontā AS “Luminor Bank” Valmieras nodaļa, konta Nr.LV94 RIKO 0002 0130 9868 0, bankas kods RIKOLV2X ar norādi „Sporta 4 izsoles nodrošinājums”.

Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc izziņas par izsolē iegūto īpašumu saņemšanas vai uz nomaksu, ievērojot šādus nosacījumus;

 • viena mēneša laikā jāiemaksā avanss 20% apmērā no nosolītas summas;
 • nomaksas termiņš nevar būt garāks par 5 gadiem;
 • atlikusī summa tiek sadalīta vienādos maksājumos;
 • par atlikto maksājumu jāmaksā 6% gadā no nesamaksātās summas daļas;
 • par maksājuma kavējumu maksājami nokavējuma procenti 0,1% apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu;
 • īpašuma tiesības uz nosolīto īpašumu var reģistrēt zemesgrāmatā, nostiprinot ķīlas tiesības uz atsavināmo īpašumu par labu Pašvaldībai nesamaksātās pirkuma maksas apmērā.

Atbilstoši Valmieras novada pašvaldības domes lēmumam, izsolē nevar piedalīties zemes vienību Valmierā, Sporta iela 4A, Sporta iela 6, Sporta iela 6A, Sporta iela 8 un Sporta iela 10, īpašnieki.

Izsolāmajam īpašumam tiek noteikti sekojoši īpašie turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi:

 • 36 mēnešu laikā pēc pirkuma līguma noslēgšanas ir jāsaņem Valmieras novada Būvvaldes izsniegta būvatļauja ar atzīmi par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi dzīvojamās mājas izbūvei;
 • 60 mēnešu laikā pēc pirkuma līguma noslēgšanas īpašumā ir jābūt uzsāktiem būvdarbiem;
 • vienlaikus ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, reģistrējama aizlieguma atzīme, kas paredz, ka īpašuma nosolītājs nav tiesīgs veikt nekustamā īpašuma atsavināšanu, bez Valmieras novada pašvaldības rakstiskas piekrišanas;
 • gadījumā, ja netiek ievēroti noteiktie turpmākās izmantošanas nosacījumi, Valmieras novada pašvaldība ir tiesīga atkāpties no pirkuma līguma un īpašuma tiesības uz nosolīto īpašumu pāriet atpakaļ Valmieras novada pašvaldībai, īpašuma nosolītājam atmaksājot īpašuma tirgus vērtību, kas nav lielāka par īpašumu nosolīto un samaksāto summu;
 • iepriekš minētie nosacījumi un aprobežojumi tiek ierakstīti zemesgrāmatā.

Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā. Tālrunis informācijai: 20220247.