Pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai

Pašvaldības līdzfinansējums

Valmieras novada dome 2021. gada 30. decembrī pieņēma saistošos noteikumus Nr. 23 “Par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un māju atjaunošanai”.

Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem tiek piešķirts šādiem projektiem:

 • ēkas energosertifikācijai – 80 % apmērā no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energosertifikācijas izmaksām, bet ne vairāk kā 300 EUR;
 • būvprojekta izstrādei – 50 % apmērā, bet ne vairāk kā 1500 EUR;
 • energoefektivitātes pasākumu veikšanai – 50 % apmērā no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 22 000 EUR.

Līdzfinansējums dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai tiek piešķirts šādiem projektiem:

 • mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, velonovietņu un gājēju celiņu atjaunošanai vai izbūvei – 50 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 20 000 EUR;
 • mājas servitūtu ceļu seguma atjaunošanai – 50 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 6000 EUR;
 • bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai esošo laukumu atjaunošanai – 90 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 5000 EUR;
 • zāliena, puķu, koku un krūmu stādījumu ierīkošanai – 50 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 2 000 EUR;
 • topogrāfijas un inženierģeoloģijas darbiem – 50 % no pakalpojumu kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 200 EUR;
 • zemesgabala labiekārtojuma būvprojekta izstrādei – 50 % no pakalpojumu kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 1000 EUR;
 • pagalma apgaismojuma atjaunošanai un/vai būvniecībai – 50 % no pakalpojumu kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 1000 EUR;
 • vides pieejamības nodrošināšanai personām ar īpašām vajadzībām – 100 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 10 000 EUR;
 • daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartāla ēkām piesaistīto zemesgabalu kopīga kompleksa labiekārtošanas būvprojekta izstrādei – 90 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 18 000 EUR.

Līdzfinansējums māju atjaunošanai, ja mājas, tās daļas vai atsevišķu tehnisko ierīču tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai vai, ja jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas, tiek piešķirts šādiem darbiem:

 • sertificēta speciālista atzinuma par mājas vai tās daļas tehnisko stāvokli sagatavošanai – 50 %, bet ne vairāk kā 150 EUR;
 • būvprojekta izstrādei – 50 %, bet ne vairāk kā 1 500 EUR;
 • dzīvojamās mājas atjaunošanas darbiem, ieskaitot būvuzraudzību un autoruzraudzību, – 50 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 7000 EUR;
 • liftu nomaiņa – 90 %, bet ne vairāk kā 29 000 EUR;
 • ārkārtas situācijas novēršanai Pašvaldības dome var pieņemt atsevišķu lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu un tā apjomu.

Līdzfinansējums var tikt piešķirts dzīvojamām mājām, kuras atbilst šādiem nosacījumiem:

 • dzīvojamās mājas kopējā dzīvokļu platība ir lielāka par 200 m2 un tajā esošo nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 % no mājas kopējās platības;
 • vienai personai pieder ne vairāk kā 25 % no mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem, neņemot vērā Pašvaldībai piederošo īpašuma daļu;
 • dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidota dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai Civillikumā noteiktajā kārtībā noslēgts savstarpējs līgums par mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;
 • dzīvojamā māja ir pieslēgta centralizētajai siltumapgādes sistēmai un tajā ir ierīkots siltummezgls ar siltumenerģijas patēriņa skaitītāju;
 • dzīvojamai mājai piesaistītais zemesgabals (gabali) ir nodots dzīvokļu īpašnieku īpašumā vai par tā izmantošanu noslēgts līgums;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vairāk nekā pusei no mājas dzīvokļu īpašniekiem balsojot “par”, ir pieņemts lēmums veikt ēkas energosertifikāciju un/vai mājas energoefektivitātes pasākumus, un/vai piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas, un/vai atjaunošanas pasākumus, nodrošinot mājas dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējuma daļu un nepieciešamības gadījumā – arī kredītiestādes finanšu līdzekļus;
 • negatīvā starpība starp aprēķinātajiem un visu dzīvokļu īpašnieku samaksātajiem maksājumiem par apsaimniekošanu (apsaimniekošanas maksa) un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (apkure, aukstais un karstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana), pēdējos divpadsmit mēnešos nedrīkst pārsniegt 15 % (sākot atskaites periodu divus mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas).

Līdzfinansējums var tikt piešķirts jaunizbūvētām dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

 • ēkas kopējā dzīvokļu platība ir lielāka par 200 m2 un tajā esošo nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 % no ēkas kopējās platības;
 • dzīvojamam namam piesaistītais zemesgabals (gabali) ir dzīvojamā nama īpašnieka (īpašnieku) īpašums vai par tā izmantošanu ir noslēgts līgums;
 • dzīvojamā nama īpašniekam (īpašniekiem) nedrīkst būt nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, tas nav ar tiesas lēmumu atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā ar tiesas lēmumu noteikts tiesiskās aizsardzības process, vai, saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju, tas neatrodas likvidācijas procesā.

Līdzfinansējuma saņemšanai pretendents iesniedz pašvaldībai pieteikumu un projekta iesniegumu. Ar finansējuma piešķiršanas noteikumiem var iepazīties šeit.