Novads

Izglītības materiāli PII

Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” sadarbībā ar biedrību “Daibes ilgtspējas centrs” ir radījusi mācību materiālu “Skudras Urdas uzdevumu un eksperimentu krājums”, kā arī animācijas filmu “Skudra Urda domā, meklē, atklāj” par Skudru Urdu un tās ikdienas videi draudzīgajiem ieradumiem.

Mācību materiālu veido četras tēmas: dzīve bez atkritumiem; organiskie atkritumi; ūdens piesārņojums; preces un atkritumi. Katras tēmas rotaļnodarbībai ir izveidots plāns, norādītas apgūstamās caurviju prasmes, tikumi, kā arī plānotie rezultāti dabaszinātņu, valodas, matemātikas, kā arī sociālajā un pilsoniskajā mācību jomās. Mācību materiāla un animācijas filmas mērķis ir atraktīvā, bērniem saistošā un vecumam atbilstošā veidā, veidot pratību pamatus dabaszinātņu mācību jomā, attīstot kritisko domāšanu, sadarbības, prasmes, prasmi pieņemt lēmumus, sekmēt izpratni par dabas objektiem, parādībām, norisēm, kā arī vērtībās balstītu tikumu un ieradumu nostiprināšanu. Tēmas tiek izspēlētas, Skudrai Urdai tiekoties ar bērniem, un iepazīstinot ar savu dzīvi – svinot dzimšanas dienu, ejot uz veikalu iepirkties, pētot kartupeli un ūdeni.

Tā kā vides izglītība ir pamats ilgtspējīgu ieradumu un domāšanas veida maiņai, inovatīvais uz praktisku rīcību orientētais mācību materiāls ir veidots plašam pielietojumam un interpretējamībai dažādos apstākļos un vajadzībām pirmsskolas izglītības iestādēs, neformālās izglītības pulciņos, domubiedru un māmiņu grupās, kā arī bērniem un viņu vecākiem, kas pirmsskolas izglītību apgūst mājmācībā. Katra nodarbība saskaņā ar jauno kompetenču pieeju sadalīta trīs daļās: aktualizēšana, apjēgšana, refleksija. Tēmas noslēgumā piedāvāti ieteikumi izziņas turpināšanai – ievirzei katram pedagogam iespējamajiem papildinājumiem vēlamā rezultāta sasniegšanai.

Mācību materiāls izstrādāts saskaņā ar 21.11.2019. MK noteikumiem Nr.716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”. Tas veidots Eiropas Komisijas, Globālās izglītības tīkla Eiropā – GENE un valsts budžeta līdzfinansēta projekta ietvaros.

Lai uzlabotu un padarītu interesantāku mācību procesu Valmieras pirmsskolas izglītības iestādēs, Valmieras pilsētas pašvaldība ir izdevusi vairākus mācību materiālus.

“DOMĀ UN DZĪVO ZAĻI!” – Grāmata izdota 2017.gadā. Tajā ir attēloti Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu un skolotāju darbi.

“MANA PIRMĀ GRĀMATIŅA PAR VESELĪBU” – Grāmata izdota 2016.gadā. Tajā ir attēloti Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu un skolotāju darbi

“MANA PIRMĀ GRĀMATA PAR DROŠĪBU” – Grāmata izdota 2015.gadā sadarbībā ar Valsts policiju. Tajā ir attēloti Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu un skolotāju darbi.