Nekustamā īpašuma “Jaunstrautiņi”, Vilpulkas pagastā sastāvā esošās zemes vienības pirmās mutiskās nomas tiesību izsoles paziņojums

PAPILDINĀTS 22.06.2023.

IZSOLE NOSLĒGUSIES.

Nekustamā īpašuma “Jaunstrautiņi”, Vilpulkas pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9694 002 0289, ar kopējo platību 4,93 ha , 21.06.2023. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir fiziska persona, ar nosolīto augstāko nekustamā īpašuma nomas maksu gadā 395,00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Jaunstrautiņi”, Vilpulkas pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības PIRMO MUTISKO NOMAS TIESĪBU IZSOLI.

Izsoles objekts – nekustamā īpašuma “Jaunstrautiņi”, Vilpulkas pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošas zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9694 002 0289, ar kopējo platību 4,93 ha.

Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam noteikta 345,00 EUR bez PVN.

Izsoles solis objektam – 50,00 EUR.

Nomas objekta izmantošanas veids – lauksaimniecības vajadzībām.

Nomas termiņš – seši gadi.

Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 50,00 EUR apmērā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2023. gada 19. jūnija plkst. 17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Rūjienas apvienības pārvaldē Raiņa ielā 3, Rūjienā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.

Izsole notiks 2023. gada 21. jūnijā plkst. 10.00 Valmieras novada pašvaldības Rūjienas apvienības pārvaldē Raiņa ielā 3, Rūjienā, Valmieras novadā. Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

Izsoles uzvarētājs, slēdzot ar pašvaldību zemes nomas līgumu, veic vienreizēju maksājumu 90,00 EUR apmērā, lai kompensētu pašvaldībai pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Rūjienas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Sabīne Gaile, tālrunis +371 64216046, e-pasts:

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: