Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Nekustamā īpašuma “Lībieši”, Trikātas pagastā sastāvā esošās zemes vienības pirmā mutiskā nomas tiesību izsole

Nekustamā īpašuma “Lībieši”, Trikātas pagastā sastāvā esošās zemes vienības pirmā mutiskā nomas tiesību izsole

Papildināts 20.03.2024. Izsole noslēgusies

Nomas tiesību izsoles rezultāts: Nekustamā īpašuma “Lībieši”, Trikātas pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9484 003 0300, daļai ar kopējo 1,73 ha (turpmāk – Izsoles objekts), 13.03.2024. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir Valkas rajona Trikātas pagasta zemnieku saimniecība “IMANTAS”, reģistrācijas Nr.44101028053, ar nosolīto augstāko Izsoles objekta zemes nomas maksu gadā 291,00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.


Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Lībieši”, Trikātas pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības pirmo mutisko nomas tiesību izsoli.

  • Izsoles objekts – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9484 003 0300, daļa, 1,73 ha platībā.
  • Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena (nomas maksa vienam gadam) noteikta 271,00 EUR bez PVN.
  • Izsoles solis objektam – 20,00 EUR.
  • Izsoles objekta izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība /kods 0101/
  • Izsoles objekta nomas termiņš – 6 (seši) gadi.
  • Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
  • Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 20,00 EUR apmērā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2024.gada 11.martam plkst. 17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā vai Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārvaldē “Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagasts, Valmieras novads vai nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201 vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.

Izsole notiks 2024. gada 13. martā plkst. 10.40 Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā. Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu līdz 2024. gada 11. martam plkst. 17.00, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Vita Laure, tālr. 64233423, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: