Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 15.09.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 15.09.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes ārkārtas sēdi sasaucis ceturtdien, 2022.gada 15.septembrī plkst.16.30, Kocēnu Kultūras namā, Alejas ielā 3, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā.

Domes ārkārtas sēdes audioieraksts 15.09.2022.

Domes ārkārtas sēdes protokols 15.09.2022.

Darba kārtība:

Nr. p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1.560Par Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” pamatkapitāla palielināšanu

Pielikums
Inese Alksne
2.561Par ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. projekta “Valmieras vēsturiskā centra attīstība” īstenošanaiInta Štefenberga
3.562Par SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” pamatkapitāla palielināšanuLana Ukrija
4.563Par Valmieras novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu amatu sarakstu

Pielikums
Olga Ozola
5.564Par Valmieras novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu amatu sarakstu

Pielikums
Olga Ozola
6.565Par ceļa servitūta nodibināšanu nekustamā īpašumā Raiņa ielā 14, Valmierā, Valmieras novadā

Pielikums
Gints Bērtiņš
7.566Par izcērtamās koksnes cirsmā “Industriālais parks” nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Gints Bērtiņš
8.567Par siltumenerģijas apgādes tarifa apstiprināšanu Valmieras novada ciematos Burtnieki un Penči

Pielikums
Inese Alksne
9.568Par Valmieras novada pašvaldības domes 24.08.2022. lēmuma Nr.501 (protokols Nr. 16,13.§) “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”” atcelšanuRita Jemšika
10.569Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”Rita Jemšika
11.570Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS”Rita Jemšika
12.571Par Naukšēnu apvienības pārvaldes siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu katlu mājai “Naukšēnu muiža”, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā

Pielikums
Jānis Zuments
13.572Par Naukšēnu apvienības pārvaldes siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu katlu mājai “Siltums”, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā

Pielikums
Jānis Zuments
14.573Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 05.05.2022. lēmumā Nr.319 (ārkārtas sēdes protokols Nr.10, 1.§) “Par izmi
tināšanas pakalpojumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam”

2.pielikuma konsolidētā versija
Rita Jemšika
15.574Par Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārvaldes siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu

1.pielikums
2.pielikums
Solveiga Vantere
16.575Par grozījumiem “Valmieras novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība””

Pielikums
Konsolidētā versija
Iveta Pāže
17.576Par Valmieras novada pašvaldības dibināto un finansēto izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanas kārtību 2022./2023. mācību gadā

Pielikums
Iveta Pāže
18.577Par finansējumu Valmieras novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu interešu, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības pedagogu darba samaksai 2022./2023. mācību gadāIveta Pāže
19.578Par valsts 2022./2023. mācību gada piešķirtās mērķdotācijas Valmieras novada pašvaldības dibināto vispārējās izglītības, interešu izglītības un speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai sadales kārtības noteikšanuIveta Pāže
20.579Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 18.08.2022. sēdes lēmumā Nr.490 “Par ēdināšanas maksas noteikšanu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”

Konsolidētā versija
Iveta Pāže
21.580Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 24.08.2022 sēdes lēmumā Nr.549 “Par ēdināšanas maksas noteikšanu pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”

Pielikums
Konsolidētā versija
Iveta Pāže