Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Izsludina atklātu konkursu uz SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” valdes priekšsēdētāja amatu

Izsludina atklātu konkursu uz SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” valdes priekšsēdētāja amatu

Valmieras namsaimnieks logo

Valmieras novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”, reģistrācijas Nr.44103022271, valdes priekšsēdētāja amatu

 

Valdes priekšsēdētāja galvenie amata pienākumi:

 • ievērot un pildīt amata pienākumus, darboties kā krietnam un rūpīgam saimniekam, savlaicīgi un precīzi pildīt, kā arī organizēt un nodrošināt savu pienākumu izpildi;
 • plānot, vadīt un koordinēt Sabiedrības darbību kopumā, nodrošināt Sabiedrības darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • noteikt Sabiedrības ekonomiskos un tehniskās attīstības rādītājus;
 • gatavot nepieciešamo dokumentāciju, vadīt Sabiedrības ikdienas darījumus, operatīvos darba procesus (piemēram, darījumu slēgšana ar piegādātājiem, klientiem, citām iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām);
 • pārstāvēt Sabiedrību darījumos ar citiem komersantiem, tai skaitā valsts pārvaldes iestādēm vai citām valsts varas institūcijām;
 • kontrolēt Sabiedrības izdevumus, nodrošināt materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošanu un to racionālu izmantošanu;
 • izvēlēties un apmācīt Sabiedrības personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi;
 • analizēt un novērtēt Sabiedrības darbību, tās rezultātus un ziņot par tiem kapitāla daļu turētāja pārstāvim;
 • organizēt grāmatvedības uzskaiti un pārskatus par vadītās Sabiedrības darbību;
 • ievērot dalībnieku sapulcēs, kā arī Sabiedrības statūtos noteiktos ierobežojumus;
 • rūpēties par Sabiedrības prestižu, neveikt darbības, kas tieši vai netieši var kaitēt Sabiedrības vai kapitāla daļu turētāja interesēm
 • ievērot citas normatīvajos aktos noteiktās prasības, aizliegumus un ierobežojumus.

 

Kandidātam/-ei izvirzāmās prasības:

 • valsts valodas (vismaz C1 līmenis) un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas valdes priekšsēdētāja uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā (angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātņu jomā;
 • vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze kapitālsabiedrībā vadošā amatā, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes priekšsēdētāja pienākumus (zināšanas un izpratne par nekustamo īpašumu pārvaldību tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;
 • amata pildīšanai nepieciešamās kompetences: plānošana un organizēšana (būtiska); lēmumu pieņemšana un atbildība; orientācija uz rezultātu sasniegšanu; pārmaiņu vadīšana (būtiska);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • labas datorprasmes Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint u.c.).

 

Nominācijas procesā nevar piedalīties un par kandidātu/-i nevar kļūt persona, uz kuru attiecas Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā noteiktie ierobežojumi, kas liedz ieņemt valdes priekšsēdētāja amatu.

 

Kandidātam/-ei jāiesniedz šādi dokumenti:

 • motivēts pieteikums Sabiedrības valdes priekšsēdētāja amatam;
 • dzīves gājuma un darba pieredzes apraksts (CV), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām;
 • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 • valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopija (iesniedz kandidāts, kurš izglītību nav ieguvis valsts valodā);
 • parakstīts apliecinājums par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas prasībām, kurā iekļauts arī apliecinājums, ka ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes priekšsēdētāja amatā;
 • kandidāta sagatavots Sabiedrības turpmākās darbības attīstības redzējums 3 (trīs) gadiem, kurā norādītas: svarīgākās nākotnes prioritātes; veicamās darbības prioritāšu sasniegšanai; ar Sabiedrības komercdarbību saistītu aktuālu problēmjautājumu un situācijas risinājumu veicamās darbības (teksta apjoms – ne vairāk kā 2 (divas) A4 formāta lapas datorrakstā);
 • citi dokumenti, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi.

 

 

Dokumentus, ievietotus slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” valdes priekšsēdētāja kandidātu nominācijas procesam” var iesniegt Valmieras novada pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība):

 • personīgi Pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., 1.stāvā darba dienās (pirmdien, otrdien, ceturtdien no plkst.8.00 līdz 17.00, trešdien no plkst.8.00 līdz 18.00, piektdien no plkst.8.00 līdz 16.00),
 • nosūtot pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201 (pasta zīmogs ne vēlāk kā 2021.gada novembris)

Dokumentus var iesniegt elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: .

 

Dokumenti jāiesniedz līdz 2021.gada 22.novembrim. Dokumenti, kas tiks saņemti pēc 2021.gada 22.novembra, netiks izskatīti.

 

Ar izvirzīto kandidātu tiks slēgts pilnvarojuma līgums par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi.

 

Informācijai: valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzību nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”. Valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība līdz 3806 euro  (pirms nodokļu nomaksas).

 

Tālrunis papildu informācijai: 64207148; 64207135

 

Nominācijas komisijas sastāvs:

Sandis Svarinskis, Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) izpilddirektora vietnieks – Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītājs;

Ričards Gailums, Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības, sadarbības un sociālajos jautājumos;

Olga Ozola, Pašvaldības iestādes “Valmieras novada pašvaldības administrācija” struktūrvienības “Personāla nodaļa” vadītāja vietniece;

Lana Ukrija, Pašvaldības iestādes “Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa” juriste;

Jurģis Ābele, neatkarīgs eksperts ar balsstiesībām.

 

 

Pielikumi:

 

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.