Attīstība / Teritorijas plānošanas dokumenti / Lokālplānojumi / Lokālplānojums, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), zemes vienībai Ausekļa ielā 30, Valmierā, Valmieras novadā

Lokālplānojums, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), zemes vienībai Ausekļa ielā 30, Valmierā, Valmieras novadā

Lokālplānojums, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), zemes vienībai Ausekļa ielā 30, Valmierā, Valmieras novadā

Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Ausekļa ielā 30, Valmierā, Valmieras novadā

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka Pašvaldības dome 29.09.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr.603 (protokols Nr.18, 29.§) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Ausekļa ielā 30, Valmierā, Valmieras novadā, lai grozītu Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada)”, ar kuru ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde zemes vienībai Ausekļa ielā 30, Valmierā, Valmieras nov., ar kadastra apzīmējumu 9601 003 0201 (turpmāk – Zemes vienība).


Saskaņā ar Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), kas apstiprināts ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 08.12.2016. ārkārtas sēdes lēmumu Nr.469, Zemes vienībai ir noteikta funkcionālā zona – Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD).

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – grozīt Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017.gada) noteikto funkcionālo zonējumu Zemes vienības daļai, kas paredzēta jaunas katlu mājas un tai nepieciešamās infrastruktūras būvniecības ieceres realizēšanai, radot priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, sekmējot estētiskas, funkcionālas pilsētvides veidošanu un ilgtspējīgu infrastruktūras, energoefektivitātes un vides kvalitātes paaugstināšanu.

Priekšlikumus un ieteikumus, adresētus Valmieras novada pašvaldībai, līdz 30.11.2022. var iesniegt:

  • rakstveidā, nosūtot iesniegumu pa pastu vai iesniedzot personīgi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201,
  • elektroniskā viedā, iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi .

Informācija par lokālplānojuma publiskās apspriešanas pasākumiem un sabiedrības līdzdalības iespējām tiks publicēta Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (turpmāk – ģeoportāls) https://geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā “Attīstība – Teritorijas plānošanas dokumenti – Lokālplānojumi” un sadaļā “Sabiedrība – Sabiedrības līdzdalība”, kā arī Pašvaldības informatīvajā izdevumā.

Ieinteresētās personas ar jautājumiem par lokālplānojumu var vērsties pie lokālplānojuma izstrādes vadītājas – Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotājas Daces Elbretes, pa tālruni +371 27334425, elektronisko pastu .

Hipersaite uz ģeoportālu ar lokālplānojuma unikālo identifikatoru:

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25301