Apstiprināts lokālplānojums zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā

Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, apstiprināšanu

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 30.03.2023. ir pieņēmusi lēmumu Nr.143 (protokols Nr.5, 37.§) “Par lokālplānojuma, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, apstiprināšanu”, ar kuru apstiprināts lokālplānojums,  kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada),  zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, un apstiprināti Pašvaldības saistošie noteikumi Nr.90 “Lokālplānojuma, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.