Apbūvētas zemes vienības “Jaunzemes 1”, Vecates pagastā izsoles paziņojums

paziņojums

Valmieras novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina apbūvētu zemes vienību “Jaunzemes 1”, Vecates pagastā, Valmieras novadā, 3,76 ha,  zemes vienības kadastra apzīmējums 9692 001 0051.

Izsole notiks 19.05.2023. plkst. 10.30 Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta nākamajā dienā pēc sludinājuma publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var iesniegt līdz 17.05.2023. plkst. 16.00:

  • personīgi, nododot Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, darba dienās darba laikā, 109. kabinetā;
  • elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: .

Izsoles sākumcena 11 900,00 EUR, nodrošinājums – 1190,00 EUR, solis – 200,00 EUR, reģistrācijas maksa – 20,00 EUR.

Reģistrācijas maksa ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības kontā AS “Luminor Bank” Valmieras nodaļa, konta Nr. LV38RIKO0002710710011, bankas kods RIKOLV2X ar norādi “Jaunzemes 1 izsoles reģistrācijas maksa”.

Nodrošinājuma nauda ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības kontā AS “Luminor Bank” Valmieras nodaļa, konta Nr. LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X ar norādi “Jaunzemes 1 izsoles nodrošinājums”.

Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc izziņas par izsolē iegūto īpašumu.

Īpašums ir apgrūtināts ar spēkā esošu nomas līgumu (līguma termiņš līdz 31.10.2026.).

Īpašuma ieguvējam ir saistošs Valmieras novada pašvaldības domes 24.11.2022. lēmums Nr. 723 (protokols Nr. 22, 35.§) “Par ceļa reālservitūta nodibināšanu nekustamā īpašuma “Jaunzemes 1”, Vecates pagastā, Valmieras novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9692 001 0051”.

Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā. Tālrunis informācijai: 20220247.