Aktuālās nekustamo īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles Kocēnu apvienībā

paziņojums

Nomas tiesību izsoles:

  • Valmieras novada pašvaldība iznomā tai piederošo nekustamo īpašumu Parka ielā 20, Vaidavā, Vaidavas pagastā, kadastra numurs 9688 004 0274, kas sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu 9688 004 0233 001  63,6 m² platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9688 004 0274  452,0 m² platībā un kas izmantojams sporta funkcijas nodrošināšanai. Interesenti var pieteikties līdz 2024. gada 3. aprīlim.
  • Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Atpūtas parks”, Vaidavā, Vaidavas pagastā, Valmieras novadā, kioska telpu un zemes nomas pirmo mutisko nomas tiesību izsoli. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2024. gada 8. aprīlim plkst. 17.00.
  • Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Alejas iela 1, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, telpu un zemes nomas pirmo mutisko nomas tiesību izsoli. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2024. gada 8. aprīlim plkst. 17.00

Atsavināšanas izsoles:

  • Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli īpašumam “Veckošas”, Vaidavas pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9688 006 0101, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9688 006 0101 1080 m2 platībā un ēkas ar kadastra apzīmējumu 9688 006 0101 001. Sākumcena – 300.00 EUR. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 21.03.2024. plkst.13.00 līdz 10.04.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.
  • Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli īpašumam “Vecmujāni”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9664 006 0125, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9664 006 0124 3203 m2 platībā. Sākumcena – 900.00 EUR. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 21.03.2024. plkst.13.00 līdz 10.04.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.
  • Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās:
  • “Ķieģeļi”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, 707.kvartāla 8.nogabals, platība – 0.11 ha, cirtes veids – kailcirte pēc caurmēra, izcērtamo koku skaits – 115 gab, pārdodamās koksnes daudzums – 24.80 m3;
  • “Ķieģeļi”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, 707.kvartāla 5.nogabals, platība – 1.29 ha, cirtes veids – kailcirte pēc caurmēra, izcērtamo koku skaits – 1528 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 449,58 m3;

Sākumcena – 23 108,24 EUR. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 05.04.2024. plkst.13.00 līdz 25.04.2023. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.