Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Meža platība “Ķieģeļi”, Kocēnu pagasts

Meža platība “Ķieģeļi”, Kocēnu pagasts

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās:

  • “Ķieģeļi”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, 707.kvartāla 8.nogabals, platība – 0.11 ha, cirtes veids – kailcirte pēc caurmēra, izcērtamo koku skaits – 115 gab, pārdodamās koksnes daudzums – 24.80 m3;
  • “Ķieģeļi”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, 707.kvartāla 5.nogabals, platība – 1.29 ha, cirtes veids – kailcirte pēc caurmēra, izcērtamo koku skaits – 1528 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 449,58 m3;

Sākumcena – 23 108,24 euro, solis – 500.00  euro, izsoles nodrošinājuma nauda – 2310,82 euro.

Sākumcenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši Pievienotā vērtības nodokļa likuma 141.panta nosacījumiem. Ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamai personai pie nosolītās cenas jāpieskaita pievienotās vērtības nodoklis.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc izziņas par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 05.04.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 07.05.2024. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 05.04.2024. plkst.13.00 līdz 25.04.2023. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 2310,82 euro (divi tūkstoši trīs simts desmit euro 82 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Cirsmas Kiegeli izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .  Par cirsmām un to apskati zvanīt 64292252, e-pasta adrese: .

Ar elektroniskās izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts