Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Nekustamais īpašums Alejas iela 1, Kocēnos

Nekustamais īpašums Alejas iela 1, Kocēnos

Papildināts 11.04.2024. Izsole noslēgusies

Nomas tiesību izsoles rezultāts: Nekustamā īpašuma Alejas ielā 1, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, daļas, kas sastāv no ēkas, kadastra apzīmējums 9664 008 0242 001, telpu grupas ar kopējo platību 83,4 m2 un telpām piesaistīto zemes gabalu 805,88 m2 platībā (turpmāk – Nomas objekts), 10.04.2024. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir SIA Burkāns un sīpols, reģistrācijas Nr.40203281012, ar nosolīto augstāko Nomas objekta nomas maksu mēnesī 135,06 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.


Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Alejas iela 1, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, telpu un zemes nomas pirmo mutisko nomas tiesību izsoli.

Izsoles objekts: nekustamā īpašuma Alejas ielā 1, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, daļa, kas sastāv no ēkas, kadastra apzīmējums 9664 008 0242 001, 1.stāva telpu grupas, kadastra apzīmējums:9664 008 0242 001 002, adrese Alejas iela 1-2, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, ar kopējo platību 83,4 m2 un telpām piesaistīto zemes daļu   805,88 m2 platībā, tajā skaitā 405,88 m2 no zemes vienības Alejas ielā 1, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, kadastra apzīmējums 9664 008 0242, un 400 m2 no zemes vienības Alejas ielā 3, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, kadastra apzīmējums  9664 008 0243, (turpmāk – izsoles objekts), kas tiek izsolīts atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).

Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam mēnesim noteikta 125,06 EUR bez PVN. Izsoles solis objektam – 10,00 EUR.

  • Nomas objekta izmantošanas mērķis – vasaras āra terases – kafejnīcas izveidei, āra galdiņu un dekoratīvo elementu izvietošanai, ar terases darbības nodrošināšanai nepieciešamām mantu uzglabāšanas telpām.
  • Nomas termiņš – vasaras sezona no 2024.gada 15.aprīļa līdz 2024.gada 30.septembrim.
  • Izsoles veids – pirmā mutiskā izsoles objekta nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.
  • Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 50,00 EUR apmērā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2024.gada 8.aprīlim plkst.17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Kocēnu apvienības pārvaldē Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.

Izsole notiks 2024.gada 10.aprīlī plkst.9.15, Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, administrācijas ēkas pirmā stāva sēšu zālē. Izsoles rīkotājam līdz 2024.gada 8.aprīlim plkst.17.00 ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Kocēnu apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Gunta Liepiņa, tālrunis +371 29218297, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

  1. Nomas tiesību izsoles noteikumi;
  2. Izsoles objekta zemes robežu skice;
  3. Izsoles objekta telpu plāns;
  4. Pieteikums izsolei;
  5. Nekustamā īpašuma nomas līguma projekts.