Pašvaldība / Informācija / Izsoles un sludinājumi

Pašvaldība

Izsoles un sludinājumi

10.05.2022

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienības augļu dārza vajadzībām Rūjienā

Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz pieciem gadiem ar nomas maksu gadā 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR/gadā. Papildu nomas…

Lasīt vairāk
09.05.2022

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli AS “Valmieras piens” akcijām

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli akciju sabiedrības “Valmieras piens”, reģistrācijas Nr.40003020475, 1183 akcijām. Sākumcena – 1218.13 euro, solis – 100.00  euro, izsoles nodrošinājuma nauda – 121.81 euro.…

Lasīt vairāk
29.04.2022

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam “Birzes”-4, Ēveles pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Birzes”-4, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9454 900 0051), kas sastāv no divu istabu dzīvokļa, ar kopējo platību 68…

Lasīt vairāk
29.04.2022

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam “Bērzi”-2, Rencēnu pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Bērzi”-2, Rencēnu pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9678 900 0053), kas sastāv no divu istabu dzīvokļa, ar kopējo platību 47,5…

Lasīt vairāk
29.04.2022

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam “Doktorāts Dauguļi”-5, Dauguļos, Dikļu pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Doktorāts Dauguļi”-5, Dauguļos, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9652 900 0150), kas sastāv no vienas istabas dzīvokļa, ar kopējo…

Lasīt vairāk
29.04.2022

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam “Mellumi”-4, Kocēnu pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Mellumi”-4, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9664 900 0602), kas sastāv no divu istabu dzīvokļa, ar kopējo platību 44,2…

Lasīt vairāk
25.04.2022

Par nekustamā īpašuma zemes vienības daļas
“Pretī Kurpniekiem”, Sēļu pagasts, Valmieras novads,
pirmās mutiskās nomas tiesību izsoles rezultātu

Nomas tiesību izsoles uzvarētājs ar nosolīto augstāko zemes nomas maksu 1144,46 euro gadā plus pievienotās vērtības nodoklis atteicās slēgt zemes nomas līgumu. 22.04.2022. nomas tiesību izsoles zemes vienības daļai “Pretī…

Lasīt vairāk
25.04.2022

Par nekustamā īpašuma – zemes vienības
Ķiršu ielā 7, Rūjienā, Valmieras novadā,
pirmās rakstiskās nomas tiesību izsoles rezultātu

22.04.2022. nomas tiesību izsoles zemes vienībai Ķiršu ielā 7, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 96150021101, platība 500 m2, uzvarētājs ir Māris Puriņš, ar nosolīto zemes nomas maksu gadā 38,00 euro…

Lasīt vairāk
25.04.2022

Par nekustamā īpašuma – zemes vienības daļas
Parka ielā 34, Mazsalacā, Valmieras novadā,
pirmās mutiskās nomas tiesību izsoles rezultātu

22.04.2022. nomas tiesību izsoles zemes vienības daļai Parka ielā 34, Mazsalacā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9611 004 0201, platība 3,9 ha, uzvarētājs ir MATĪŠU PAGASTA ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA “Kalnciemi 2010”, reģistrācijas Nr.44101037323,…

Lasīt vairāk
25.04.2022

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma – nedzīvojamu telpu Valmieras ielā 12, Rencēnos, Rencēnu pagastā, Valmieras novadā, pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izsludina pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli nekustamam īpašumam – nedzīvojamām telpām Valmieras ielā 12, Rencēni, Rencēnu pagasts, Valmieras novads, kadastra Nr.96780030218001, kas sastāv no…

Lasīt vairāk
19.04.2022

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā, ēkas, telpu un zemes pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam - investīciju objektam – Rūpniecības ielā 1, Valmierā, kas sastāv no vienas ražošanas ēkas, kadastra apzīmējums 96010131811002, telpu daļas…

Lasīt vairāk
14.04.2022

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma zemes vienības daļas Parka iela 34, Mazsalaca, Valmieras novads pirmo mutisko nomas tiesību izsoli

Izsole noslēgusies. Ar tās rezultātu var iepazīties šeit. Izsoles objekts – nekustamā īpašuma Parka iela 34, Mazsalaca, Valmieras nov., kadastra Nr.9611 004 0201, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9611 0040201…

Lasīt vairāk