Zemes vienības daļas “Jaunzemes”, Ramatas pagastā pirmās mutiskās nomas tiesību izsoles paziņojums

PAPILDINĀTS 22.06.2023.

IZSOLE NOSLĒGUSIES.

Nekustamā īpašuma “Jaunzemes”, Ramatas pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9676 006 0094, daļai ar kopējo platību 2,85 ha , 21.06.2023. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir fiziska persona, ar nosolīto augstāko nekustamā īpašuma nomas maksu gadā 195,00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma – zemes vienības daļas “Jaunzemes”, Ramatas pagastā, Valmieras novadā, PIRMO MUTISKO NOMAS TIESĪBU IZSOLI.

Izsoles objekts – zemes vienības daļa “Jaunzemes”, Ramatas pagastā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 9676 006 0094, iznomājamā platība 2,85 ha platībā.

Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam noteikta 145,00 EUR bez PVN.

Izsoles solis objektam – 50,00 EUR.

Izsoles objekta izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība /kods0101/

Izsoles objekta nomas termiņš – seši gadi.

Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 50,00 EUR apmērā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2023. gada 19. jūnijam plkst.17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Mazsalacas apvienības pārvaldē Pērnavas iela 4, Mazsalacā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.

Izsole notiks 2023.gada 21.jūnijā plkst.10.15 Valmieras novada pašvaldības Rūjienas apvienības pārvaldē, Raiņa ielā 3, Rūjienā, Valmieras novadā.

Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu līdz 2023.gada 19.jūnijam plkst. 17.00, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
Izsoles uzvarētājs, slēdzot ar pašvaldību zemes nomas līgumu, veic vienreizēju maksājumu 90,00 EUR apmērā, lai kompensētu pašvaldībai pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Mazsalacas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Dace Stepanova, tālr. 64207845, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: