Valmieras novadā turpina īstenot nozīmīgus ceļu un ielu infrastruktūras investīciju projektus

Ietve Rubenē

Valmieras novada pašvaldība turpina īstenot vairākus nozīmīgus autoceļu un ielu infrastruktūras investīciju projektus, kuri būtiski uzlabos mobilitāti pašvaldības teritorijā. Investīciju projekti tiek īstenoti Valmierā un Burtnieku apvienībā, Kocēnu apvienībā, Mazsalacas apvienībā, Rūjienas apvienībā un Strenču apvienībā.

Valmierā

Gājēju Vanšu tilta pār Gauju Valmierā atjaunošana.

Tilts ir projektēts 1980. gadā un uzbūvēts 1985. gadā. Tas saskaņā ar būvprojektu ir 145 m garš ar 111 m garu centrālo laidumu, diviem piloniem un 3 m platu ietves daļu. Esošās pieejas ir ar asfalta un grants segumu, un betona kāpnēm. Tiltu izmanto kājāmgājēji un velosipēdisti, dodoties ikdienas gaitās. Laika gaitā tilts ir nolietojies un šim stratēģiski svarīgajam objektam nepieciešams veikt atjaunošanu, lai tas būtu droši izmantojams arī turpmāk, kā arī būtu nodrošināta vides pieejamība. Pēc darbu īstenošanas tilts būs piemērots arī pastaigām ar bērnu ratiņiem un arī velosipēdistiem būs ērtāka pārvietošanās.

2018. gadā izstrādātais būvprojekts paredz veikt visu tilta konstrukciju atjaunošanas darbus, kas ietver pilona tērauda konstrukciju un laiduma remontu, ietves klāja atjaunošanu, tilta margu nomaiņu, vanšu aizsargpinuma un enkurojama bojājumu novēršanu, balstu remontu un pārklāšanu ar anti-grafiti pārklājumu un tilta apsekošanas platformas remontu. 

Gaujas labajā krastā paredzēts pārbūvēt esošās pieejas, izbūvējot jaunas kāpnes, ietves un noeju, lai nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem un velobraucējiem. Noeja tiks savienota ar esošo piebraucamo ceļu, kam ir paredzēts izbūvēt apgriešanās laukumu un izveidot nelielu atpūtas zonu. Ūdens atvadei paredzēts izbūvēt caurteku zem projektētās ietves. Gaujas kreisajā krastā paredzēts izbūvēt divas noejas, savienojot tās ar esošajiem celiņiem un Ūdens ielu.

Tiltam plānots izbūvēt arī jaunu apgaismojumu. Tiks uzstādīti gaismekļi margu rokturī uz tilta un uz balstiem abos tilta galos. Iedzīvotāju drošībai un infrastruktūras uzturēšanas nolūkā paredzēts uzstādīt videokameras tilta un tiltu pieeju novērošanai.

Pārbūves darbus atbilstoši iepirkuma rezultātiem un līgumam veiks SIA “Limbažu ceļi”, Valmieras novada pašvaldībai ieguldot 751 937,27 EUR ar PVN. Remontdarbus uzsāks 2023. gadā un tos paredzēts veikt 8 mēnešu laikā. Nākamgad remontdarbu laikā atsevišķos periodos tilts būs slēgts un pārvietošanās pa to nebūs iespējama. 

Burtnieku apvienībā

Pašvaldības autoceļa “Rūjienas šoseja – Slaunes – Valkas šoseja” (posmā 0,00 līdz 0,68 km) pārbūve.

Pārbūvējamais autoceļa posms atrodas apdzīvotā vietā Rūpnieki, Valmieras pagastā. Ceļš pilda savienojošo funkciju un to pārsvarā izmanto vietējie uzņēmumi un Rūpnieku ciema iedzīvotāji. Pēc Valmieras novada teritorijas plānojuma (2012.-2024. gads) ceļam piekļaujas vairākas apbūves teritorijas.

Veicot izpētes un apsekošanas darbus, konstatēts, ka esošā autoceļa segums vērtējams salīdzinoši apmierinošā stāvoklī. Lielākā problēma vietējiem ciema iedzīvotājiem ir putekļi, ko rada autotransports šajā ceļa posmā. Pēc SIA „CK” uzskaites datiem, kas tika veikti 29.04.2021. un 14.05.2021., satiksmes intensitāte šajā posmā ir 262 automašīnas diennaktī, tostarp kravas transports – 144 vienības. Lielu daļu satiksmes intensitātes sastāda vietējo uzņēmumu lielgabarīta lauksaimniecības tehnika un kravas transportlīdzekļi.

Projektā paredzēts pārbūvēt ceļa posmu, izbūvējot asfaltētu brauktuvi, pārbūvēt gan pieslēgumu valsts galvenajam autoceļam, gan citus pieslēgumus un nobrauktuves, izmainot platumus un rādiusus atbilstoši aprēķinātām transportlīdzekļu trajektorijām. Pārbūve ietver arī lietus ūdens novadīšanas sistēmas pārbūvi.

Pārbūves darbus atbilstoši iepirkuma rezultātiem un līgumam veiks SIA “Limbažu ceļi”, Valmieras novada pašvaldībai ieguldot 414 530,95 EUR ar PVN. Remontdarbi uzsākti un tos paredzēts veikt 6 mēnešu laikā.

Kocēnu apvienībā

Ietves pārbūve gar valsts autoceļu V212 “Rubene – Virši” (Valmieras iela) un A3 “Inčukalns – Valmiera – Valka – Igaunijas robeža”,  Rubenes ciemā, Kocēnu pagastā.

Esošo gājēju ietvi Rubenē, Valmieras ielas kreisajā pusē, posmā no valsts galvenā autoceļa A3 līdz Valmieras ielai 6 klāj betona flīžu segums, kas ir savu laiku nokalpojis. Autoceļa A3 kreisajā pusē ir iestaigāta grants seguma ietve, posmā no starppilsētu autobusa pieturas “Rubene” līdz valsts vietējam autoceļam V212. Īsā posmā gar Valmieras ielas ietvi ir esošs, savu laiku nokalpojis ielas apgaismojums ar betona balstiem, pārējos posmos gājēju ietve ir bez apgaismojuma.

Projekta gaitā paredzēts pārbūvēt gājēju ietvi gar valsts galveno autoceļu A3 un vietējo autoceļu V212, kā arī visā ietves garumā izbūvēt jaunu ielas apgaismojumu līdz pat starppilsētu autobusu pieturai. Ietves izbūve uzlabos gājēju drošību un atvieglos iedzīvotāju nokļūšanu līdz starppilsētu autobusa pieturai vai Rubenes ciema centram.

Projektētās gājēju ietves kopējais garums plānots 332 m valsts ceļu kreisajā pusē un 42 m garš posms Valmieras ielas labajā pusē gar transportlīdzekļu novietni pie veikala “TOP!”. Ietves platums paredzēts 1,5 m, posmā gar transportlīdzekļu novietni – 2 m. Segums – betona bruģakmens. Pāreja būs izbūvēta atbilstoši spēkā esošajiem vides pieejamības nosacījumiem. Esošās nobrauktuves uz īpašumiem tiks pārbūvētas, paredzot asfalta vai saglabājot esošo bruģa segumu. Projekta realizācijai paredzēta tuvumā augošu koku zaru apzāģēšana un krūmu ciršana ceļa nodalījuma joslā.

Pārbūves darbus atbilstoši iepirkuma rezultātiem un līgumam veiks SIA “Kvinta BCL”. Valmieras novada pašvaldības kopējās izmaksas šo darbu veikšanai, iekļaujot būvniecību, autoruzraudzību un būvuzraudzību, ir 132 550,04 EUR ar PVN. Remontdarbi ir uzsākti un tos paredzēts veikt līdz novembra vidum.

Dārza iela Kocēnos

Projekts paredz pārbūvēt Dārza ielas 272 m garo grants seguma posmu, nomainot to pret cieto bruģakmens segumu, izbūvēt ietvi, kā arī pārbūvēt ielas apgaismojumu ielas posmā no Liepu līdz Arāju ielai. Tiks iezīmētas arī horizontālās satiksmi sadalošās joslas, kā arī projekta īstenošana atrisinās virsūdens novadīšanu no ceļa klātnes un ietves.

Būtiskākais ieguvums būs vietējiem iedzīvotājiem, jo samazināsies putekļu piesārņojums tuvējās savrupmāju apbūves teritorijai un nebūs jāveic pretputekļu apstrāde.

Pārbūves darbus atbilstoši iepirkuma rezultātiem un līgumam veiks SIA “TurTas”. Valmieras novada pašvaldības kopējās izmaksas šo darbu veikšanai, iekļaujot būvniecību, autoruzraudzību un būvuzraudzību, ir 245 168,76 EUR ar PVN. Remontdarbi ir uzsākti un tos paredzēts veikt līdz novembra vidum.

Mazsalacas apvienībā

Divkārtu virsmas apstrāde Kalna ielai, Lielai ielai (posmā no Rūdolfa Dārziņa ielas līdz Lielā iela 15) un Jāņa ielai (posmā no Pērnavas ielas līdz Vītolu ielai) Mazsalacā.

Šīs ir pilsētas vietējās nozīmes ielas. Esošais ielu grants segums ir salīdzinoši apmierinošā stāvoklī, ar daļēji nodrošinātu ceļa profilu, kurš regulāri tiek atjaunots. Transportlīdzekļu satiksmes intensitātes dēļ segumā veidojas bedres, kā arī rodas putekļi, kas vietējo māju iedzīvotājiem rada diskomfortu un neērtības.

Projekts paredz atjaunot esošo ielu seguma profilu, veikt grants seguma virsmas divkārtu apstrādi, tādejādi pagarinot ielas kalpošanas laiku un novēršot lielākus ieguldījumus nākotnē. 

  • Atjaunojamās Kalna ielas posma garums ir 310 m, brauktuves virsmas apstrādes platums – 3,5 m. 
  • Atjaunojamās Lielās ielas posma garums ir 437 m, brauktuves virsmas apstrādes platums – 3,5 m. 
  • Atjaunojamās Jāņa ielas posma garums ir 351 m, brauktuves virsmas apstrādes platums – 4,5 m. 

Jāpiebilst, virsmas apstrāde nepaaugstina ceļa seguma nestspēju, bet saglabā to ilgāku laiku, jo izolē ceļa virsmu no ūdens iedarbības, kā arī tā nodrošina seguma neputēšanu transporta līdzekļu pārvietošanās laikā. Virsmas apstrāde, arī pasargā ceļa segumu no transporta slodžu iedarbības, atjauno ceļa virsmas tekstūru, uzlabo saķeres koeficientu un pagarina ceļa kalpošanas laiku. Ceļa seguma tekstūra samazina automašīnu slīdēšanas risku, kas ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem satiksmes drošības paaugstināšanai, īpaši nelielas noslodzes autoceļu tīklā vai citur, kur ziemas uzturēšanā brauktuves attīrīšanai no sniega un ledus nelieto sāli vai lieto to ierobežotā daudzumā.

Pārbūves darbus atbilstoši iepirkuma rezultātiem un līgumam veiks SIA “Latvijas autoceļu uzturētājs”, Valmieras novada pašvaldībai ieguldot 59 167,89 EUR ar PVN. Remontdarbi uzsākti un tos paredzēts veikt līdz 2023. gada 20. oktobrim.

Strenču apvienībā

Gājēju ietves pārbūve Trikātas ielā (posmā no Pulkveža Brieža ielas līdz Slimnīcas ielai) un gājēju ietves izbūve Pulkveža Brieža ielā (posmā no Trikātas ielas līdz Beverīnas ielai) Strenčos.

Esošais ietves posms Trikātas ielā ir ar asfaltbetona segumu. Segums vietām ir izdrupis, nelīdzens un vietām izveidojušies tā iesēdumi un pacēlumi, nenodrošinot ērtu un vides pieejamībai atbilstošu gājēju pārvietošanos. 

Trikātas ielas ietves posms beidzas Trikātas un Slimnīcas ielas krustojumā. Krustojuma šķērsošana gājējiem veidojas bīstama, jo nav nodrošināta droša gājēju kustības organizācija un pietiekoša redzamība krustojuma zonā. 

Pulkveža Brieža ielā līdz Beverīnas ielai nav gājēju ietves, līdz ar to gājējiem jāpārvietojas pa ielas brauktuvi vai nomali, kas var radīt bīstamas situācijas ceļu satiksmē. Ielas segums vietām ir nelīdzens, tādēļ slapjā laikā ir traucēta lietus ūdens atvade, radot gājējiem papildu neērtības.

Projekts paredz atjaunot ietves segumu Trikātas ielā un izbūvēt jaunu ietves posmu Pulkveža Brieža ielas labajā pusē. Projektētais ietvju platums ir 1,5 m. Pulkveža Brieža ielas posmā paredzēta esošā asfaltbetona dilumkārtas frēzēšana un atjaunošana. Esošās iebrauktuves uz privātīpašumiem projektētas ar betona bruģa segumu ietves zonā. Abos ielu posmos paredzēts īstenot lietus ūdens atvades risinājumus, nodrošinot lietus ūdens atvadi no ielu brauktuvēm.

Pārbūves darbus atbilstoši iepirkuma rezultātiem un līgumam veiks SIA “TurTas”, Valmieras novada pašvaldībai ieguldot 203 128,47 EUR ar PVN. Remontdarbi uzsākti un tos paredzēts īstenot 2024. gada maijam.

Jau publicēta informācija par septiņiem investīciju projektiem Valmierā, Valmiermuižā un Rūjienā, kurus šogad Valmieras novada pašvaldība ir uzsākusi īstenot. Plašāk var lasīt šeit. Visiem pārbūves darbiem ir saņemts Satiksmes ministrijas atzinums un tie tiek īstenoti par pašvaldības budžeta līdzekļiem, piesaistot arī Valsts kases aizņēmumu.

Karte ar infrastruktūras objektiem skatāma šeit.