Valmieras novadā īstenos nozīmīgus ielu infrastruktūras investīciju projektus

Irsuparka aleja

Valmieras novada pašvaldība Valmierā, Valmiermuižā un Rūjienā īstenos vairākus nozīmīgus ielu infrastruktūras investīciju projektus. Apstiprināšanas procesā vēl ir infrastruktūras investīciju projekti Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienībā, Burtnieku apvienībā, Kocēnu apvienībā, Mazsalacas apvienībā un Strenču apvienībā, kā arī Valmierā. Pārbūves darbi tiks īstenoti par pašvaldības budžeta līdzekļiem, saņemot Satiksmes ministrijas atzinumu aizņēmuma saņemšanai no Valsts kases.

Valmierā

Georga Apiņa ielas posma pārbūve

Plānots pārbūvēt sliktā stāvoklī esošo Georga Apiņa ielas posmu (no Rīgas ielas līdz Beātes ielai), izveidojot satiksmei drošu un ērtu infrastruktūru satiksmes dalībniekiem, paredzot autostāvvietas, ierīkojot gājēju ietves un veloceļu.

Georga Apiņa ielā paredzēts saglabāt vienvirziena kustību. Brauktuves abās pusēs pārbūvēs esošās gājēju ietves, labajā pusē (pretējā puse no PII “Pienenīte) izbūvēs veloceliņu.

Ielas malās paredzētas autostāvvietas 48 automašīnām, tostarp divas vietas automašīnām cilvēkiem ar invaliditāti, tādējādi pašvaldība projekta ietvaros iedzīvotājiem palīdzēs risināt stāvvietu nepietiekamības problēmu daudzdzīvokļu ēku iekšpagalmos.

Lai uzlabotu gājēju drošību, pie pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” ieejas paredzēts ātrumvalnis, kas apvienots ar gājēju pāreju.

Georga Apiņa ielas pārbūves ietvaros, paredzēts pārbūvēt ietvi gar ēku Rīgas ielā 20, palielinot ietves platumu, kas šobrīd rada neērtības gājējiem, jo ir par mazu gājēju divvirzienu kustībai.  Ņemot vērā, ka minētajā vietā Rīgas ielā brauktuve ir pietiekoši plata, ietves posma paplašināšana neradīs neērtības pa Rīgas ielu braucošajiem transportlīdzekļiem.

Tā kā Georga Apiņa un Rīgas ielas krustojumā gājēji un velosipēdisti regulāri šķērso Rīgas ielu dažādās vietās, radot bīstamas situācijas ceļu satiksmē, projektā paredzēts izveidot norādītu pārejas vietu ar drošības saliņu ielas vidū.

Būvprojektā paredzēts izbūvēt jaunu ielas apgaismojumu visā ielas pārbūves posmā. Gājēju pārejas vietā būs cita spektra apgaismojums, labākai gājēju pārejas uztveramībai.

Projekta īstenošanai nepieciešams nocirst vienu bojātu bērzu un četras polardētas un bojātas  liepas. Pēc ielas pārbūves paredzēta teritorijas labiekārtošana.

Ķieģeļu ielas posma izbūve

Objekts atrodas Valmierā, blakus Matīšu šosejai pie daudzdzīvokļu īres namiem.  Pašlaik jau ir izbūvēts Ķieģeļu ielas posms ar jaunu asfaltbetona segumu un gājēju ietvi apvienotu ar veloceļu posmā no Matīšu šosejas līdz Dzegu ielai. Investīciju projekts paredz izbūvēt Ķieģeļu ielas turpinājumu posmā no Dzegu ielas līdz Parka ielai, kas ietver jaunu asfaltbetona segumu, gājēju ietvi apvienotu ar veloceļu un inženiertīklus: ūdens apgādes tīklu, sadzīves kanalizāciju, un lietus ūdens kanalizāciju, apgaismojuma tīklu un drenāžu. Tiks paredzētas iebrauktuves arī uz piegulošajiem īpašumiem.

Projektētās ielas nodalījuma joslā atrodas palīgēka uz pagaidu pamatiem, kuru pirms projekta realizācijas paredzēts nojaukt. Ēka ir cietusi ugunsgrēkā un pašlaik netiek ekspluatēta.

Teritorijas plānojumā teritorija ap Ķieģeļu ielu plānota gan kā rūpnieciskās apbūves teritorija (tuvāk Matīšu šosejai), gan savrupmāju un daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija Ķieģeļu ielas turpinājumā.

Tērbatas ielas posma (no Liepu – Brīvības – Dīvaliņa – Tērbatas ielu rotācijas apļa līdz Valkas ielai) seguma atjaunošana

Tērbatas iela ir viena no Valmieras  maģistrālajām ielām. Tās segas konstrukcijas pēdējo pārbūvi pilnā apjomā pašvaldība īstenoja 2009./2010. gadā. Pēc 15 gadu ekspluatācijas esošā seguma dilumkārta ir nolietojusies. Lai nenotiktu tālāka ielas segas konstrukcijas bojāšanās, nepieciešams veikt ielas konstrukcijas dilumkārtas periodisko atjaunošanu.

Rotācijas apļa izbūve Rubenes, Raiņa un Valkas ielu krustojumā

Par to, ka nepieciešams mainīt satiksmes organizāciju Rubenes, Raiņa un Valkas ielu krustojumā, speciālisti un iedzīvotāji apzinās jau sen. Esošajā situācijā transporta kustība Raiņa-Valkas-Rubenes ielas krustojumā nav droša, un krustojums ir nepārredzams, sastrēgumstundās satiksme ir ļoti apgrūtināta. Līdztekus intensīvai vieglo automašīnu satiksmei krustojumā ir arī ievērojama gājēju satiksme, kā arī regulāra satiksmes autobusu kursēšana. Kustība krustojumā ir atļauta visos virzienos, priekšroka krustojumā ir pa Rubenes – Valkas ielu braucošajiem. Nevienā no virzieniem nav izveidotas kreisās un labās nobraukšanas joslas, taču krustojuma asfaltētā platība ir liela, kas veicina kustības dezorganizāciju tajā. Satiksmes organizēšanas infrastruktūras projektēšanas eksperti, izvērtējot apstākļus, ir secinājuši, ka optimālākais risinājums šajā krustojumā ir rotācijas apļa izbūve.

Rotācijas aplim paredzēta vienjoslas brauktuve ar ārmalas rādiusu 15 metri. Brauktuves platums būs 6 metri, paredzot arī 1,5 metru platu bruģēto paplašinājumu apļa brauktuves iekšmalā, lai nodrošinātu kravas transporta izbraukšanu. Uz visām pieslēguma ielām paredzētas drošības saliņas, kas sadala aplī iebraucošās un no tā izbraucošās satiksmes plūsmas.

Projekta īstenošanai nepieciešams nocirst astoņus kokus. Atbrīvojot teritoriju rotācijas apļa izbūvei, nepieciešams nocirst sešus ozolus un vienu bērzu. Koki atrodas ļoti tuvu brauktuvei un, pēc ekspertu atzinuma, ozoli ir stipri bojāti – stumbri ir izpuvuši no iekšpuses un ārpusē redzamas gareniskas plaisas. Lai izveidotu jaunu iebrauktuvi stāvlaukumā no Valkas ielas puses, nepieciešams nocirst vienu bērzu.   

Valmiermuižā

Ozolu ielas pārbūve (posmā no Vidzemes ielas līdz Iršuparka alejai) un Iršuparka alejas pārbūve (posmā no Ozolu ielas līdz pieslēgumam Valsts autoceļam A3)

Abas pārbūvējamās ielas bija ar grants segumu, kas bija nolietojies, nelabvēlīgos laika apstākļos tajā pastiprināti veidojās bedres. Sausā laikā segums stipri putēja, līdz ar to pasliktinājās blakus esošo māju iedzīvotāju dzīves kvalitāte. Iršuparka alejai posmā no Rožu ielas Ozolu ielas virzienā ir zemas kvalitātes asfalta segums 130 metru garumā.

Ozolu ielas pārbūve bija nepieciešama, jo  uz tās nebiju gājēju ietves, līdz ar to gājēji bija spiesti pārvietoties pa brauktuvi, kas bija bīstami. Gājēju pārvietošanos pa Ozolu ielu apgrūtināja grants segums, kas sliktos laikapstākļos pārmitrinājās, uz tās krājās ūdens, veidojās bedres un dubļi. Lai arī Ozolu iela bija apzīmēta ar ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”, kā novērots, autovadītāji neievēroja noteikto braukšanas ātrumu, jo iela ir taisna un nav citu satiksmes mierināšanas risinājumu.

Projekts, kura realizācija jau ir sākusies, paredz pārbūvēt sadzīves kanalizāciju un ūdensvadu Ozolu ielas posmam nepieciešamajā apjomā un abās ielās atrisināt ūdens atvadi no ceļa klātnes. Esošai Iršuparka alejas brauktuvei tiks izbūvēts asfalta segums, bet Ozolu ielas brauktuvei – betona bruģa segums, atbilstoši prognozētai satiksmes intensitātei un sastāvam. Abās ielās vienā brauktuves malā tiks izbūvēta gājēju ietve ar betona bruģa segumu. Projektā paredz uzlabot vides pieejamību pārbūvējamo ielu posmos, lai pa tām būtu viegli pārvietoties cilvēkiem ratiņkrēslā un ģimenēm ar bērnu ratiņiem.

Rūjienā

Ielas un ietvju atjaunošana Rīgas ielas posmā (no Blaumaņa līdz Pērnavas ielai)

Rīgas iela ir valsts reģionālā autoceļa P21 Rūjiena – Mazsalaca maršrutā esoša tranzīta iela. Tās seguma dilumkārta ir nolietojusies, vērojamas plaisas, izdrupumi un bedru veidošanās. Kravas transporta kustības intensitātes dēļ vērojamas risas segumā. Projektā paredzēts atjaunot ielas seguma virskārtu, uzlabojot ielas ilgmūžību un novēršot lielākus pašvaldības ieguldījumus nākotnē.

Ielas un ietvju atjaunošana Skolas ielā (posmā no Dārza līdz Viestura ielai), Viestura ielā (posmā no Skolas līdz Lāčplēša ielai), Stacijas ielā (posmā no Skolas līdz Viestura ielai)

Atjaunojamo ielu posmi ir Rūjienas pilsētas nozīmes ielas, kas nodrošina piekļūšanas, kā arī savienošanas funkciju. Esošo ielu brauktuves un ietvju segums ir nolietojušies, vērojamas plaisas, izdrupumi un bedru veidošanās. Esošās apmales laika gaitā ir aplauztas un sagāzušās, un nepilda vairs savu funkciju, kā arī apgrūtina gājēju pārvietošanos.

Projekts paredz atjaunot ielu posmos brauktuves seguma virskārtu, nomainīt esošās betona apmales un atjaunot gājēju ietves segumu, tādejādi uzlabojot ielu posmu ilgmūžību un novēršot lielākus ieguldījumus nākotnē, kā arī ievērojami uzlabojot gājēju pārvietošanās drošību un vides pieejamību.

Informācija par satiksmes organizācijas maiņu saistībā ar darbiem, minēto infrastruktūras objektu darbu gaitu, kā arī vēl apstiprināšanas procesā esošajiem projektiem sekos.

Aicinām iedzīvotājus sekot līdz satiksmes organizācijas maiņai un būt pacietīgiem un savstarpēji iecietīgiem darbu laikā!

Karte ar infrastruktūras objektiem skatāma šeit.