Valmieras novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam

Vecākiem, kuru bērni gaida rindā uz vietu pašvaldības bērnudārzā, ir iespēja saņemt atbalstu no pašvaldības

Lai atbalstītu ģimenes, kuru bērni gaida rindā uz vietu pašvaldības bērnudārzā, un sekmētu vecāku iesaistīšanos darba tirgū, Valmieras novada pašvaldība ir izstrādājusi saistošos noteikumus, kuros noteikta kārtība, kādā pašvaldība sedz izmaksas bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem – sertificētām auklēm, kas reģistrētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Pašvaldības līdzfinansējums paredzēts uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam no pusotra gada vecuma, ja bērns ir reģistrēts uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet šo vietu pašvaldība viņam nevar nodrošināt. Lai saņemtu pašvaldības atbalstu, bērna un vismaz viena no bērna likumisko pārstāvju dzīvesvietai ir jābūt deklarētai Valmieras novadā. Kā arī bērna likumiskajam pārstāvim ir jābūt noslēgtam līgumam ar aukli atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām, un izvēlētais bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs nav bērna likumiskais pārstāvis.

Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs 2022. gadā vienam bērnam ir 209,31 eiro mēnesī.

Atbalsts tiek piešķirts par pilna laika (ne mazāk kā 40 stundas nedēļā) bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu bērna dzīvesvietā vai citā piemērotā vietā Valmieras novadā, taču tas nav paredzēts ēdināšanas izdevumu segšanai.

Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksu pārtrauc, kad bērns ir uzņemts pašvaldības bērnudārzā, kura rindā reģistrēts. Līdzfinansējuma izmaksu nepārtrauc, ja, pamatojoties uz ārsta atzinumu, bērns nevar apmeklēt izglītības iestādi adaptācijas grūtību vai veselības stāvokļa dēļ.

Lai saņemtu atbalstu, auklei jāiesniedz pašvaldībā iesniegums, kam pievienota līguma, kas noslēgts ar bērna likumisko pārstāvi par aukles pakalpojumiem, kopija.

Saskaņā ar Valmieras novada Izglītības pārvaldes apkopoto informāciju, rindā uz vietu pašvaldības bērnudārzā Valmierā gaida 176 bērni. Lai risinātu šo problēmu, Valmieras novada pašvaldība aizvadītā gada nogalē uzsāka investīciju projekta – Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” pārbūves – īstenošanu, kā rezultātā būs radītas 100 jaunas vietas pirmsskolas vecuma bērniem.