Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienību Purva ielā 2, daļas Purva ielā 4, Purva ielā 6 un Juratas ielā 40, Rūjienā nomas tiesību izsoli

paziņojums

PAPILDINĀTS 10.03.2023.

IZSOLE NOSLĒGUSIES

Nekustamā īpašuma – zemes vienību daļu Purva ielā 2, Purva ielā 4, Purva ielā 6 un Juratas ielā 40, Rūjienā, Valmieras novadā, platība 22 313 m2, 08.03.2023. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PĒRLES A.A.J.”, reģistrācijas Nr.44101004712, ar nosolīto augstāko zemes nomas maksu gadā 126,00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.

Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienību Purva ielā 2, daļas Purva ielā 4, Purva ielā 6 un Juratas ielā 40,Rūjienā, Valmieras novadā pirmo mutisko nomas tiesību izsoli

Izsoles objekts – nekustamais īpašums, kuru veido zemes vienības Purva ielā 2, daļa no Purva ielā 4, Purva ielā 6 un Juratas ielā 40, Rūjienā, Valmieras novadā.

Izsoles objekta iznomājamā platība 22 313 m2.

Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam noteikta EUR 106,00 bez PVN.

Izsoles solis izsoles objektam – EUR 20,00.

Nomas objekta izmantošanas mērķis – lauksaimniecība.

Nomas termiņš – seši gadi.

Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2023. gada 6.marta plkst.17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Rūjienas apvienības pārvaldē Raiņa ielā 3, Rūjienā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.

Izsole notiks 2023.gada 8.martā plkst. 10.30 Valmieras novada pašvaldības Rūjienas apvienības pārvaldē Raiņa ielā 3, Rūjienā, Valmieras novadā. Izsoles rīkotājam līdz 2023. gada 6.marta plkst.17.00 ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

Izsoles uzvarētājs kompensē Valmieras novada pašvaldībai pieaicinātā sertificētā vērtētāja atlīdzības summu par izsoles sākuma nomas maksas noteikšanu EUR 235,00 apmērā, proporcionāli iznomātajai platībai, saskaņā ar sagatavoto rēķinu.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Rūjienas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Sabīne Gaile, tālrunis +371 64216046, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: