Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienības Kauguru pagastā nomas tiesību izsoli

PAPILDINĀTS 23.03.2023.

IZSOLE NOSLĒGUSIES

Nekustamā īpašuma – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 001 0079, Kauguru pagastā, Valmieras novadā, 8,28 ha platībā, 22.03.2023. plkst.13.30 nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir Akciju sabiedrība “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”, reģistrācijas Nr.40003031676, ar nosolīto augstāko zemes nomas maksu gadā 470,00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma zemes vienības, kadastra apzīmējums 9662 001 0079, Kauguru pagasts, Valmieras novads,
PIRMO MUTISKO NOMAS TIESĪBU IZSOLI

 1. Izsoles objekts – nekustamā īpašuma, kadastra apzīmējums 9662 001 0079, Kauguru pagasts, Valmieras novads, zemes vienība 8,28 ha platībā, turpmāk tekstā – izsoles objekts, kas tiek izsolīts atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).
  1.1. Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam tiek noteikta 420,00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi).
  1.2. Izsoles solis izsoles objektam – 50,00 EUR.
 2. Nomas objektu izmantošanas mērķis – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 0201).
 3. Nomas termiņš – 15 (piecpadsmit) gadi, nomas maksu pārskata vienu reizi sešos gados.
 4. Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 5. Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 50,00 EUR apmērā.
 6. Nomas tiesību pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2023.gada 20.martam plkst.17.00. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.
 7. Izsole notiks 2023.gada 22.martā plkst.13.30 Valmieras novada pašvaldības telpās, adrese Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā. Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
 8. Izsoles norises kārtība, saskaņā ar izsoles noteikumu punktu 6.nodaļu (izsoles noteikumi pieejami Valmieras novada pašvaldības mājas lapā www.valmierasnovads.lv ).
 9. Nomas līguma projekts pielikumā.
 10. Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Vita Laure, tālrunis +371 62501070, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: