Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienības Dzelzceļa ielā 9, Valmierā apbūves tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienības Dzelzceļa iela 9, Valmiera, Valmieras novads, kadastra apzīmējums 9601 013 2220 APBŪVES TIESĪBU IZSOLI

Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienības Dzelzceļa iela 9, Valmiera, Valmieras novads, kadastra apzīmējums 9601 013 2220
APBŪVES TIESĪBU IZSOLI

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izsludina pirmo rakstisko apbūves tiesību izsoli uz izsoles objektu – neapbūvētu daļu no zemes vienības, kadastra apzīmējums 9601 013 2220, aptuveni 17 652 m2 platībā (precizējot platību pēc zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas) nekustamā īpašumā Dzelzceļa iela 9, Valmiera, Valmieras novads, kadastra Nr.9601 013 2220.

Zemesgabala grafiskais attēlojums pievienots 2.pielikumā.

Saskaņā ar Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada) un tā 08.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.270 „Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” zemes vienībai Dzelzceļa iela 9, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 9601 013 2220, ir noteikta funkcionālā zona “Rūpnieciskās apbūves teritorija”.

Apbūves tiesība tiek izsolīta uz 30 gadiem tāda objekta būvniecībai, kas atbilst apbūves tiesību izsoles noteikumu 3.3.punktā noteiktajai atļautajai izmantošanai.

Zemesgabals ir brīvi pieejams apskatei.

Apbūves tiesību pretendenti ar apbūves tiesību izsoles noteikumiem un tā pielikumiem var iepazīties šeit:

Apbūves tiesību pretendenti pieteikumu izsolei var iesniegt līdz 2022.gada 19.augustam plkst.16.00:

  1. nododot personīgi Pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00; vai
  2. nosūtot pa pastu Pašvaldībai uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemt līdz šajā punktā noteiktajam termiņam).

Izsole notiek 2022.gada 22.augustā plkst.13.00, Pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov. LV-4201.

Kontaktpersona ar apbūves tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākā nekustamā īpašumu speciāliste zemes nomas jautājumos Anda Grīviņa, tālrunis +371 64207143, e-pasts: .
Kontaktpersona par pieteikuma iesniegšanu saistītos jautājumos Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākā nekustamā īpašumu speciāliste telpu nomas jautājumos Evija Stračinska, tālrunis +371 64228430, e-pasts: .