Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma “Muižnieki”, Jeru pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esoša zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 005 0095 nomas tiesību iegūšanu

Valmieras novada pašvaldības izsoles

26.10.2022.

PAPILDINĀTS

Nekustamā īpašuma – zemes vienības “Muižnieki”, Jeru pagastā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 96158 005 0095, platība 4,00 ha (turpmāk – Nomas objekts), 20.10.2022. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir fiziska persona, ar nosolīto Nomas objekta nomas maksu gadā 380,00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.


Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko nomas tiesību izsoli uz izsoles objektu – nekustamā īpašuma “Muižnieki”, Jeru pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošo zemes vienību.

Izsoles objekts: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9658 005 0095, platība 4,00 ha.

Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam noteikta 360,00 EUR bez PVN. Izsoles solis objektam – 20,00 EUR.

Nomas objekta izmantošanas mērķis – lauksaimniecība.

Nomas termiņš – seši gadi.

Izsoles objekts nomai pieejams ar 01.01.2023.

Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2022. gada 18.oktobra plkst.17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Rūjienas apvienības pārvaldē Raiņa ielā 3, Rūjienā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.

Izsole notiks 2022.gada 20.oktobrī plkst. 13.00 Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā Izsoles rīkotājam līdz 2022. gada 18.oktobrim plkst.17.00 ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Rūjienas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Sabīne Gaile, tālrunis +371 64216046, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: