Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko nomas tiesību izsoli uz izsoles objektu – zemes vienībām Pentes ielā 18, Purva ielā 8, Pētera ielā 2, Rūjienā, Valmieras novadā

Valmieras novada pašvaldības izsoles

26.10.2022.

PAPILDINĀTS

Nekustamo īpašumu – zemes vienību Pentes ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 9615 006 3903, platība 14 357 m 2 ; Purva ielā 8, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 9615 006 3904, platība 16 573 m 2 un Pētera ielā 2, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 9615 006 3906, platība 6715 m 2 (turpmāk – Nomas objekts), 20.10.2022. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PĒRLES A.A.J.”, reģistrācijas Nr.44101004712, ar nosolīto Nomas objekta nomas maksu gadā 475,00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.


Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko nomas tiesību izsoli uz izsoles objektu – zemes vienībām Pentes ielā 18, Purva ielā 8, Pētera ielā 2, Rūjienā, Valmieras novadā.

Izsoles objekts: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9615 006 3903, platība 14 357 m2, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9615 006 3904, platība 16 573 m2, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9615 006 3906, platība 6715 m2 (kopējā platība 37 645 m2).

Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam noteikta 455,00 EUR bez PVN. Izsoles solis objektam – 20,00 EUR.

Nomas objekta izmantošanas mērķis – lauksaimniecība.

Nomas termiņš – seši gadi.

Izsoles objekts nomai pieejams ar 01.02.2023.

Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2022.gada 18.oktobra plkst.17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Rūjienas apvienības pārvaldē Raiņa ielā 3, Rūjienā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.

Izsole notiks 2022.gada 20.oktobrī plkst.13.20 Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā. Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem līdz 2022.gada 18.oktobra plkst.17.00.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Rūjienas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Sabīne Gaile, tālrunis +371 64216046, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: