Valmieras novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli zemes vienības daļai Miera ielā 11, Mazsalacā

paziņojums

PAPILDINĀTS 14.02.2023.

IZSOLE NOSLĒGUSIES!

Nekustamā īpašuma Miera ielā 11, Mazsalacā, Valmieras novadā, zemes vienības daļas, kadastra apzīmējums 9611 003 0119, platība 1150 m2, 08.02.2023. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir SIA ErenPlays, reģistrācijas Nr.40203329963, ar nosolīto zemes nomas maksu gadā 279,00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.

Izsoles objekts – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9611 003 0119, daļa 1150 m2 platībā.

Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam noteikta 269,00 EUR bez PVN. Izsoles solis objektam – 10,00 EUR.

Izsoles objekta izmantošanas mērķis – tūrisma/rekreācijas vajadzībām.

Izsoles objekta nomas termiņš – seši gadi.

Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 20,00 EUR apmērā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2023. gada 6. februārim plkst. 17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Mazsalacas apvienības pārvaldē Pērnavas iela 4, Mazsalacā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.

Izsole notiks 2023. gada 8. februārī plkst. 10.00 Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā. Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu līdz 2023. gada 6. februārim plkst. 17.00, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Mazsalacas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Dace Stepanova, tālr. 64207845, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: