Valmieras novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli par nekustamā īpašuma zemes vienības “Druļļi 1” Sēļu pagastā nomas tiesību iegūšanu

PAPILDINĀTS 17.08.2023.

IZSOLE NOSLĒGUSIES.

Nekustamā īpašuma “Druļļi”, Sēļu pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9682 003 0068, ar kopējo platību 2,4 ha, 09.08.2023. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir Mazsalacas pilsētas lauku teritorijas Mareka Bērziņa zemnieku saimniecība “LOJAS”, reģistrācijas Nr.44101024831, ar nosolīto augstāko zemes nomas maksu gadā 97,00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko nomas tiesību izsoli par nekustamā īpašuma zemes vienības “Druļļi 1”, Sēļu pagastā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 9682 003 0068, nomas tiesību iegūšanu.

Izsoles objekts – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9682 003 0068, “Druļļi 1”, Sēļu pagastā, Valmieras novadā, 2,4 ha platībā.

Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam noteikta 72,00 EUR bez PVN.

Izsoles solis objektam – 25,00 EUR.

Izsoles objekta izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība /kods0101/

Izsoles objekta nomas termiņš – 6 (seši) gadi.

Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 50,00 EUR apmērā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2023.gada 7.augusta plkst.17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Mazsalacas apvienības pārvaldē Pērnavas iela 4, Mazsalacā, vai nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.

Izsole notiks 2023.gada 9.augustā plkst.10.20 Valmieras novada pašvaldības administrācijas ēkā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā. Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu līdz 2023. gada 7.augustam plkst. 17.00, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Mazsalacas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Dace Stepanova, tālr. +371 64207845, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: